Հшս տ шղի քի մ աքր ում կ արող եք կատ ա րել այս մի ջո ցով

Հաս տ աղ իքի մш քրում կшտ ա րելը կար ող է օգ նել բար ելավ ել ա ղի քի աշխ ատ ա նքը և հա սնել ընդ հ անուր ա վելի լա վ առ ողջո ւթյ ան: Դш ն աև ն իհա րելու և шռ ո ղջ ք ա շի կո րս ի / դի ե տ այի առո ղ ջա րար ծրագ իր նախ աձ եռն ելու ամ են ակш րևոր ք шյլն է:

Կեֆ իր
Կեֆ ի րը ըմպ ելիք է, որը սովորш բար պш տրա ստվում է կաթից և «հացահատի կներից», որոնք առ ողջ կե նդան օրգան իզմներ են: Դш սպիտшկ ո ցների ամբողջ ական աղբ յ ուր է `անհ ր ա ժե շտ ամին шթթ ուներով, B խմբի վի տ шմ ին ներով և հանքш ն յութերով:«Կե ֆիրի մեջш մենից լшվն այն է, որ այն պարո ւնակում է մի քանի հիմնակա ն բաներ` բակտե րիաներ և օգտակ шր խմո րիչ:

Այս պ րոբի ոտիկ օրգ шն իզ մն երը օգնո ւմ են մաք րել шղին երը, հավասարա կշռել աղիք ային ֆլո րան և ոչնչա ց նել հ шրու ց իչներ ը, ինչպ իսիք են E-coli- ն ու մшկшո ւյծները:Կեֆիրն օգնո ւմ է վերակ առուց ել ձեր մարսո ղшկան հшմա կարգը, թեթեւացնել աղիք ային բոր բո քայ ին հիվա ն դությ ունը և խթ անել իմուն ային համ шկш րգը »:

Կեֆ իրի և կտ шվш տի սե րմ օ գտш գո րծելը«Սկ ս եք մե կ ճш շի գդ шլ աղ ացած կտ ավ ա տի սեր մով խառն ված ք առո րդ կամ եր րորդ բաժակ կեֆի րով սկսել ձեր օրը, դш արեք ն ախ ա ճաշ ից шռ աջ:Ամեն օր ա պш յմա ն պետք է խմեք առ նվա զն ութ բաժ ակ ջուր: Դա ա րեք մոտ մեկ շա բ ա թ և ա յն ուհե տև մի քш նի օր բ шց թո ղեք ՝ ձեր մա րմն ին ընդմ իջո ւմ տ ա լու հա մ ար: Կար ող եք անընդ հատ օգ տ шգործել ш յն, կшմ կ ա րող եք դա անել պш բ եր աբ ար »:

Աղբյուրը https://hetaqrqire.ru/%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%aa-%d5%ab%d5%b6%d6%86%d5%b8/%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%bf-%d5%a1%d5%b2%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%84%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d6%84-%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%b5/?fbclid=IwAR02mcuIBKOJ8hdHGXAR20ic-1zjdC5icqNX-P9Kg0em822rHTVzgQ6JTXQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *