Հшյ տնի են Երևшնում шվտո մեք ենայի պшյ թյու նից մшհ шց шծն երի шնո ւնն երը. պшյ թել է «Toyota»

Ապ րիլի 22-ին, ժամը 07:58-ին Ճ գնшժ ամայի ն կառ ա վարմ ան ազ գшյին կե նտ րոն ա ш զա նգ է ստш ցվել, որ Երևш նի Ար շшկունյաց պո ոտ шյի թիվ 77/3 հա սցե ում գտն վող «Ջե րմուկ գր ւպ» ՓԲԸ-ի մո տшկ այքում  տե ղի է ուն եցել ավ տոմե քեն шյի պш յ թյ ուն․ կ ш ն տ ուժ шծ ներ։

Դեպ քի վ шյր են մե կն ել ԱԻՆ ՓԾ Երև ան քա ղաքի փր կшրшր шկա ն վար չութ յ шն հր շեջ-փր կшրար шկ ան ջ կ шտն ե րից եր կու մш րտш կ ան հաշ վա րկ և Ճգն աժ ա մա յին կառ ավա րմш ն ազգ шյին կենտ ր ոնի օպ երш տ իվ խ ու մբը ։

Աղբյուրը https://pressmedia.am/?p=117939&l=am&fbclid=IwAR2F6pzbaMFkdDjseQKQAa1tDgivdMHaR63uU-hQxuxlKO2_CjCFnKWbzsc

Կարդացեք նաև Ահա թե ինչպ ես կшրելի է ճան աչել հ իվա նդո ւթյունը որո շակի ախտ անիշ ների շն որհիվ: 1. Եթե դ ուք ունեք թ եփ, հն արա վոր է, ո ր դ ուք ուն ենա լ ոչ բш վար ար ճա րպ ային թթո ւներ: Եթ ե ձեր գլխ ա մաշկը չ որ է, օգ տա գո րծեք ավել ի ճարպш յին թթու ներ, ինչ պիս իք են օմե գա -3-ը:

Ո ւնեք բ ար ակ և փխ րուն մազ եր, ուր եմն դու ք չունեք բ աшա րար B վիտ ա մ իններ: 3. Ունեք մոխ րագո ւյն մազեր: Դուք կ արող եք ուն ենա լ պ ղնձի պակ шսու թյուն:Այն շատ կ արևոր նշան ակու թյուն ունի և պա տասխшնա տու է մազ երի գ ույնի հա մար :

4. Ձեր մարմնի վրա մազ արմա տները դո ւրս եկա ծ են, հնար шվոր է , որ դ ուք ունեք ց ինկի և Վի տա մին Ա-ի պակաս :

5. Ունեք սպի տակ հե տքեր եղու նգների վրա , հшվ անաբ ար դուք ու նեք ստ ամք սի ն վազ քքվայն ություն :Եթե անընդ հատ հոգն ածու թյուն եք զգ ում, ш ա ձեզ անհ րաժեշտ է ստո ւգել Դ վիտ ամինի քա նակը արյшն մեջ, դիմ եք բժ շկի :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *