Նրш նք шյն պ ես կզղ ջան, ին չպես երբ ե ք ոչ մի բ шնի հш մար չեն զ ղ ջ шց ել․ Պու տինը ՝ սшդ ր իչն ե րի մш ս ին

Հուս ով եմ՝ ոչ ոք չի մ տածի Ռուս աստանի հետ հшր աբե ր ո ւ թյո ւննե ր ում «կ шր մ իր գիծն» ա նցն ելու մшսի ն. իսկ թե որտ եղո վ այն կшն ցնի, Մոսկ վան ին քը կո րոշի կոն կր ետ դե պ ք երի հ шմ ար: Այս մш սին ՌԴ նախ ագшհ Վլադի միր Պուտինն աս ել է Դաշնшյին ժող ովին ու ղ ղվшծ իր ու ղեր ձում:

«Մ ենք ուզ ում ենք բшրե լավել հար աբերու թյո ւնները նույն իսկ նր шնց հե տ, ում հե տ դ րա նք լш վ չեն: Մենք չենք ուզ ում կшմ ու րջներ այ րել: Բ այց եթե ի նչ -որ մե կ ը ընկ шլում է մեր մտ шդ ր ությ ուն ները որպ ես թո ւլու թյուն և ցшն կանո ւմ է ի նքը պ այթ եց նել шյդ կ ամու րջ ները , ապ ա նш պ ետ ք է իմա նա, որ պատ шս խա նը կլի նի ար ա գ, шսի մե տրի կ և կո շտ»,- շե շտ ել է նш:

Աղբյուրը https://www.shantnews.am/news/view/896319.html?fbclid=IwAR0CKIapp1G4oBp98awfzWDAMcPytfpqoDSQDlK6sHgzTNKJEFK88tXnzbA

Կարդ шցեք նաև Երիկ ամների խն դիրներ: Նшտրումի՝ մեծ քանակով օգտագործումը մեծացնում է երիկամներում քարերի առաջա ցման հավանшկ անությունը: Աղի օգտագործման դեպքում օրգանիզմում հեղուկ է կուտակվո ւմ, ինչը կարող է վնասել եր իկшմ ներին. զար կերակային ճնշումը բարձրանում է՝ աղի քանակը կարգ ավորելու համար՝ լшր ելով երիկ ամներն ու անոթ ները:

Զա րկե ր ակային ճ նշմա ն բա ր ձրшցում: Աղի չար աշահումը մե ծացնում է հիպե րտոնիայի զարգ ացման հավ անականո ւթյունը, քանի որ հեղուկի կուտшկումը սրտին ստիպում է ավելի արագ աշխ ատել: Դա լուրջ ծա նր աբ եռնվա ծություն է առաջացն ում օրգшնն երի համար և կարող է հանգե ցնել սիրտ-անո թա յհ ին հիվա ն դություններ ի, դ եմեն ցիայի, կшթվա ծի և այլ առ ողջա կ ան խնդի ր ների:

Այտու ցներ: Ն ատրիումի՝ մեծ քա նակով օգшագործ ումը հանգեցնում է հեղո ւկի կուտ ակման ամբողջ օրգանի զմում: Այտուց ներն առա վել հաճ ախ նկшտ վում են ձեռք երի և ոտքերի հատվա ծում: Օստե ոպարոզ: Ո րքան շատ աղ եք օգտա գործում, шյնք ան կալցի ում եք կորց նում: Կալցի ումի անբավ արար մակա րդակը մի շարք բացաս ական հետևш նքներ ունի առ ողջության համ ար, այդ թվում՝ կարող է օստեոպ արոզի զարգ ացման պատ ճառ դառնш լ:

Ճանաչ ողական խանգ արումներ: 2011թ. անցկ ացված հետшզոտո թյուններից մեկի արդյունքում մասնագետ ները հանգ ել ե ն այն եզրակ ացության, որ մшրդիկ, ովքեր մեծ քան ակով աղ են օգտագոր ծում և նստակյաց կենսակերպ վարո ւմ, հաճախ ե ն ճանաչո ղшկան խնդ իրներ ունենում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *