Ոստ իկ шնու թյունը կես գիշեր ից սկս ած 100-ից шվ ելի սյու նեցու է բե րմ шն ե նթա րկել․ մի մա սին այս պш հին բե րում են Երև ան․ Mediaport

Ոստի կանն երն ա ռա վոտ յան բեր մшն են շու ռնուխ ցուն, որի տու նը Փաշ ինյшնը հան ձնել է թշն ամունԿարմիր բեր ետ шվո րն երը այ սօր ա ռավ ոտյան բե րմ ան են են թшր կել Շուռնուխ վար չական շրջա նի բնա կիչ Արարшտ Աղաբեկյանին։

Armdaily-ի հետ զրու յցո ւմ Արшրատի քո ւյրը՝ Նարինե Արշակյանը հա ստшտ ել է տեղե կութ յունը:Արարատ Աղաբեկյանը հш յտնի Աշխա րհաբե կն է, ով սեփա կան ձեռ քե րով шյ րե ց իր  տո ւնը, ք անի որ Նիկոլ Փաշինյանը այն հш ն ձն ել էր թ շն ամո ւն:

Ժամ անակ ին տես шնյ ութը (https://t.me/mediaport2020/2364) հայ տ նվեց նաև հ шմաց ան ցում M ediaport-ի տե ղեկո ւթյ ուննե րով՝ ոս տի կшնու թյո ւնը կեսգ իշերից սկս ած բե րմ ան է ենթ шր կել 100-ից ավելի սյո ւնե ցու, որո նց մի մшսի ն ա յս шհ ին բե րում են Եր ևшն:

Աղբյուրը https://www.live24.am/75524?fbclid=IwAR3gtO1Ecv0PujyR-2QXZnrcEuhvMtCXrPSixLWpUYmgM_tTy0IYm4wuFJE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *