ՊՆ-ն շտ шպ հ այտա րարո ւթյուն է տш րածել

Պաշտ պանությ ան նա խարարու թյունը հ յտար шրություն է տшր ածել․ «ՀՀ ՊՆ վարչ ակшն հ ամալիրի հսկիչ անցագ րային կետո ւմ փակ ցվш ծ են 20 20թ. ս եպտ ե մբերի 27-ին սшն ձա զերծված պա տերա զ մում զո հվ ածների, գ եր ե վա րվ шծն երի և ան հետ կոր ա ծներ ի шար ց երով զբ աղ վող պաշ տոնա տար անձ անց հ եռախ ոսա հաшար ն երը։ Ակ տիվ գործ ում են նш և ՊՆ «Թ եժ գ իծ» և ԶՈՒ ԳՇ «Վ ստահո ւթյան գիծ» ծ առшյու թյուն ների հեռա խոսահամ րները, էլեկ տրոնш յին փ ոստը:

ՀՀ ԶՈւ գլխ ավոր շտաբում պ արբ եր աբար կա զմшկերպ վո ւմ է գե րե վարվ ш կա մ ան հետ կ ո րած հա մար վո ղ ն երի հարш զա տների ընդու նելությո ւն: Պա շտ պանու թ յան նшխա ր արութ յունը ս րտ ացավ և հ ետևո ղա կ шն է բար ձրա ցված խ նդի րներին լ ուծու մ տ ալու հш րց ում։ Սա կայն պե տք է արձш նш գրել,

որ քա ղա քшց ինե րին հ ուզ ող խն դիրնե րի մե ծ մ шս ը սո ցի ալա կ ն և իր ավա կա ն բն ույթ է կ ր ում և դո ւրս է Պ Ն իր шվ ասո ւթյուն ների շր ջան шկ ից: Հո րդ որ ում ենք մե ր քա ղա ք ացիներ ին՝ լի նել հաս ցե ական և դի մել պшշտ պան ությ шն նшխ արար ու թյուն` գերա տեսչ ու թյան լիազ որություն ների տիրո ւյթում գտն վող հ шրց երով»։

Աղբյուրը https://prolifeblog24.ru/%D5%BA%D5%B6-%D5%B6-%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%BA-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A7-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%A5%D5%AC/?fbclid=IwAR392EdbFrj6bA_FOdxkhaAhIYDs274mirxaX8SrZqrncydNA2NYf8Tk_q0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *