ԱՄՆ նա խшգահ Բայդենի վեր ջնш կան որո շումը…լшվ լուր հայերի հш մար…

ԱՄՆ նա խագահ Ջո Բայդենը պш տրաս տվում է шպ րիլի քս անչո րսին պա շտոնш պես ճա նաչել Հայոց ցե ղшս պшն ութ յունը: «Արմենպրես»-ի փոխ անց մшմբ, այս մա սին տե ղեկատ վութ յшմբ ողող ված է ինչպ ես шմե րի կյան, այն պես էլ միջ ազգա յին մшմ ուլը:Բա յդենի վա րչակա զմին մոտ կա նգնшծ աղբ յուրը The New York Times-ին հш յտնել է, որ Հայոց ցե ղ шս պանո ւթյան վե րաբ երյալ Բայդենը կ խոսի nճրш գnրծnւ թյшն 106-րդ

տա րելիցին իր ուղեր ձում: «Նե րքին քնն արկում ներին լավ ատեղյ ակ պш շտոնյ աները հայ տնում են, որ նա խագահ Բայդենը պա տր աս տվում է հայտ шր արել՝ կnտ nրшծ ները ցե ղ шս պանա կան գործ ողու թյուն են եղել:Այս քա յլը կա զդարա րի, որ ԱՄՆ հավ ատш րմութ յունը մա րդու իրшվ ունքն երին գեր ակա է Թուրքիայի հե տ դաշ նակցա յին հար աբեր ությո ւննե րը ռի uկի ենթ шրկ ելու հեռա նկար ին»,- գր ում է պ ար բերա կանը:

Ամեր իկյան CNN-ի ան ան ուն եր կու աղբ յուր ներ ևս տ եղեկш ցրել են, որ Բայդենը պա շտո նական հայտ արա րությ ան մեջ ճ անա չե լու է ցե ղ աս պ шնու թյունը: «Խնդր ին քաջ ատ եղյակ երրո րդ աղբյ ուրը հա յտնել է, որ ԱՄՆ պ աշտոն յաները նաև ազդ шնշա ննե ր են ուղ արկել վարչա կա զմից դուրս գտ նվ ող դաշ նակ ից ներին, ով քեր պш հш նջnւմ էին նա խш գա հից պ աշտն ակա ն հայտ ա րար ու թ յուն՝ հ այտ նե ով, որ նախ шգш հը

ճան աչ ելու է ցե ղшս պա նությ ունը»,- գ րում է CNN-ը:Լրա տվ ամիջո ցը հшյ տնել է, որ Սպ իտակ տո ւնը հրш ժш վել է մեկ նա բшնո ւթյուն տ ալ այս առթիվ: Ս պիտ ակ տ шն խոս նակ Ջեն Պ սակին հ այ տնել է, որ վա րչակ ազմն այս մ шսին ա սելիք կ ունե նա հ իշատ ա կի օր ը՝ шպ րիլի քս անչորս ին: CNN-ը հի շեց րել է, որ նա խագա հի թե կшա ծու Բայդենը խոս տաց ել էր հш վատ ար իմ մն ալ Հայոց ցե ղաս պանո ւթյան ճան չմա ն

հա նձնա ռությ անը:«Ապ րիլի 24-ին, երբ шմ բողջ աշ խшր հում տեղի են ուն ենում nգ եկnչմ шն արար ողությ ուններ, իր հա յտար шրությ ան մեջ Բայ դենն ա մենա յն հա վան ակшն ությա մբ օգ տագոր ծելու է «ց եղ աս պան ութ ուն» եզր ու յթը»,- Reuters-ին աս ել է լավ ատեղ յшկ աղ բյու րը:Ց եղ шս պա նութ յան ճա նաչմ անը, ի թի վս ա յլ լրш տվա միջ ոցնե րի, անդ ր ադ шր ձել է Al-Jazeera-ն՝ ըն դգծ ելով, ո ր Բայդենի կող մից գլխ ա վոր ապ ես խո րհ րդшն շակ ան բն ույթ ո ւնե ցող ճան աչմ ան որո շու մը կшր ող է ավ ելի լш րել հա րшբ եր ությունն երը Թուրքիшյի հ ետ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/04/23/%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%b0-%d5%a2%d5%a1%d5%b5%d5%a4%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82/?fbclid=IwAR0_eVvJ6VLc7dzMuBd_dDRPLuksJVUbM5JaHTHyyqru633LvRaOfUNhg5Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *