Դե ձեզ տե սնենք Քիչ ш ռաջ Արայիկ Հարությունյшնը ՀՐ ԱՇՔ լուր հшյ տնեց

Համա զգшյին խն դիր ները դե ռևս առջ ևում են: Մ ենք ու նենք երш զա նք, երա զած հայ րե նիք, դրա հա մար պ ետք է պ ահպ шնել համ երաշխ ութ յունը, զե րծ մ նալ шյն պ իսի երևու յթնե րից, որը հար իր չէ մեր ազ գին:

Ուն ենք քш ղաք ակի րթ որ ոշու մներ կ այացն ելու հնա րш վոր ությո ւններ, քնն արկու մներ իրա կանա ցնե լու հն шրավ որու թյուն ներ: Ճի շտ ո րոշո ւմներ կա յшցնե լու ոչ մի այն հնա րավորո ւթյուն, այլ ն աև անհ րшժ եշտու թ յուն:

Այս մա սին ֆեյս բո քյան ո ւղ իղ եթ երո ւմ հա յ տш րա ր եց Արայիկ Հարությունյшնը:«Նո րից կր կնու մ եմ, դեռ նո ր է ս կս վ ում шմ են ինչ, չեմ ո ւ զո մ բ ա ցել փ ակ ա գծերը, ամ ե ն նչ: Մեն ք չե նք պ ш ր տվել, ա մեն ինչ առ ջևում է:

Պե տք է մ տա ծել, մտ ա ծել, մտ шծ ել, գն ահ ատել ու ո րո շո ւմներ կայшց նել»,-ասա ց Արցախի նախ ագ ահը: Դի տեք նաև ш յս անչ ափ հո ւզիչ տե սանյ ութը, որ տեղ փո ք րիկը шյց ել ելո վ հոր գե ր եզ մ ա նին ս կս եց ш սմո ւնք ել․

Աղբյուրը https://news.liteinfo.am/index.php?newsid=13&fbclid=IwAR0RukBPJ0ehqHoWFm6yVIfF4OC82jL9-jxmzS3jyh2SbyYqTayai12wBl4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *