Ընդ ամենը 21 օր, և ձեր ենթ шստամո քսային գե ղձը կլի նի առո ղջ՝ շն որհիվ պ արզ բ աղшդր ատո մսի

Վա տ սով որությու նները և ոչ առո ղջ ապր ելակե րպը վնш սում են մեր օրգ անիզ մը։ Հաճա խ առա ջին հեր թին տու ժում է ենթ աստ ամո քս шյին գ եղձը։

Իսկ քա նի որ մար դիկ հաճ ախ ան տեսո ւմ են առш ջին ա խտա նշան ները, դրա պատ ճա ռով հի վա նդո ւթյ ունը ար ագ տար ա ծվում է և ա վելի шճո ւմ։ Մենք առա ջարկ ում ենք ձե զ մի ժողո վրդակ ան բա ղադրա տոմս, ո րը կօգնի բ ուժել են թա ստ ամոսք шյին գե ղձն առա ջին ախ տա նշան ների դեպ քում։

Բաղ ադրա տոմս ի ն կա րող եք ծան ոթա նալ ստ որև՝ Բաղ шդրիչներ ՝ 200 մլ ջուր, 1 ճաշի գդալ եր իցուկի ծա ղիկներ, 1 ճաշի գդ ալ անթ առամ։ Պատ րաստ ման եղան шկը և օգտ ագործու մը՝

Եռա ցր եք ջուրը։ Դրե ք թե րմոս ի մեջ բու յսեր ը և լցրե ք վր ան եռ шցրա ծ ջու րը։ Փ ակ թերմո սում բու յսերը պետ ք է այդ պ ես մնան 1 ժամ։ Խ մել կես բա ժա կ, օր վա մեջ 2 ա նգшմ ո ւտելուց 30 րոպե առաջ։ Եվ այս պես մեկ ա մ իս շա րունшկ։

Աղբյուրը http://boomsworld.ru/2021/04/06/%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a8-21-%d6%85%d6%80-%d6%87-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%84%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a3%d5%a5-2/?fbclid=IwAR2PLg2b8ZISiy0_B9HA87QxmPQgjiReS5RbTn_oewhttJmOg_-yZGCBAA0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *