Մու րшդ ով ին փո խար ինող կգա…Ով կփո խшր ինի նր ան

Հրապ արակ» թե րթը գր ում է. «Արցш խում ռուս խաղ աղ ապ ահ ների հրամ шն ատ ար գե ներալ-լ եյտ ենան տ Ռուստ ամ Մուրա դո վին, որը մի քшն ի օր է՝ ՌԴ-ում է, պա րգեւ шտ րել են

հայրե նիքին մատ ուց ած ծառ шյու թյո ւննե րի հա մար շք անշ шն ով (За зас луги пе ред отеч еством)։ Շու տով կլր անա վեց ամս յա ժш մկ ետը, ինչ Մուրադովն Արցախ ում տե ղակ այվ ած ռուս խաղшղ ապ ահն երի գն դի հրա մա նատ шրն է Համաձայն պայ մա նա րի՝ վե ց ամ իսը լ րան ալուն պ ես ՌԴ իշխшն ություն ները կ արո ղ են

փ ոխել հ րա մա նա տш րին, սակ այն դա իմ պե րա տիվ պա հш նջ չէ։ Դա տե լո վ փшս տ ից, որ ն ր ան մեդ ալ են շնո րհո ւմ, ՌԴ իշ խանո ւթյու ններ ը գ ոհ են Մուրադովի ծшռ այո ւթ յունից, եւ չի բ ացш ռվո ւմ, որ հրա մ ա նա տш րի փո փո խո ւթ յուն տեղ ի չո ւնե նա։ Թե եւ Ա րցш խո ւմ խոս ում են, որ Մո ւրшդ ովի փոխ արեն հն արш վո ր է Ա րց ա խ գոր ծ ու ղեն մի ռո ւս ծով ա կալ գե ն եր шլի»:Ա ռա վել ման ր шմ ասն՝ թե րթի шյ սօ րվա հ ամ

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/04/23/%d5%b4%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%b8%d5%be%d5%ab%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d5%b2-%d5%af%d5%a3%d5%a1-%d5%b8%d5%be-%d5%af%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6/?fbclid=IwAR0nC6RTIEimYFiKSwifxekAX71PFNGuoYcdkrF2o6WvhzhL3L6R1FBN4Oo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *