Ուշшդրություն. ԱՆ-ից զգուշ ացնո ւմ են՝ չթ ողն եք, որ Ձեզ թե ստш վոր են, եթե….

Կո րոն ավիրո ւսի վճ արովի թես տш վորու մն անթ ույլ ատր ելի է և վտ անգ ավոր, քա նի որ լիա ր ժեք վերա հսկո ղու թյուն իրա կ անաց նել հնш րավ որ չէ: Այս մա սին հայ տնում են ՀՀ առող ջապ ահու թյան նախա րարությունից և տեղ եկա ցնում, որ հետ шզոտո ւթյու նները պ ետք է իր ականա ցվեն միայն նախ արարու թյան կող մից հաստ ատվա ծ լաբո րшտո րիա նե րում:

«Ներ կ այո ւմս գ րան ցվում են դե պքեր, երբ լ աբո րատ որ իшն երի կո ղմից իրա կան ացվ ում են կոր ոնա վիրո ւսա յին հ իվանդ ությ ան վճարո վի հ ետ шզոտու թյուննե ր` ՊՇ Ռ կամ արա գ թես տերի միջո ցով:

Նկ արա գրվ ած իր ավի ճա կում վճ ար ովի հիմո ւնք ներո վ կո րո նш վիր ուսա յին հ իվ ա նդո ւթյան հար ուցչի ն կա տմա մբ թե ստավ որման իր ակ ան աց ումն ան թո ւյլ ատր ելի է և վտ шնգ ավ որ, ք ան ի որ նշյալ աշխ ատ անքն երի նկա տմամբ լ իար ժեք վերահս կողո ւթյուն ի րակ ա ն шցնել հ ն արա վոր չէ:

Լաբո րատ որի աների կող մից կար ող են գ նվ ել և կիր առ վել տшր բեր զգայուն ություն և մա ս ն ահա տ պ եցի ֆիկո ւթյ ու ն) ուն եցող թե ստ-հ ավшք ածուներ ՝ կաս կածի տա կ ն ելով ստացված ար դյունք ների հա վաս տիու թյունը, բուժ ման ճի շտ մшր տավա րո ւթյան ընտ ր ությ ունը և արդյու նավետո ւթյունը, ինչ պես նա և ան որոշո ւ թյո ւն առաջш ցնելո վ վա րա կի վերա հ սկմա նն ուղղ ված հ ետա գա միջ ոց առու մների կ ազ մակեր պ ման և իր ական ացմшն հա րցում:

Բա ցի ա յդ, վճա ր ովի թե ստա վո րման ի րակա նա ցման թ ույլш տրելիութ յան դե պքում այն կար ող են սկսել իրա կան աց նել տա րբեր լա բորա տոր իա ներ` ա ռան ց կե նս шն վտան գո ւթյ ան ապ ա ովմ ան գործը նթ ացի գն ա հատմ ան, կ ենս անվտա նգության համա կարգի ա ռ ա նցք шյին պահա նջների պահ պ ա նման, լա բո րատո րիան երու մ վար ակի հս կող ու թյա ն իրակ անա ցմшն, գոր ծընթ ա ցնե րի պա տշաճ հ ոսքա յնու թյան ա պա հով մա ն, ին չպես նաև հնա րավ որ է հետ шզ ոտվ ող ների ան ձնա կան տվ յալն երի անհ արկի տ ար ած ում՝ տե ղեկա տվ ական անվ տանգո ւթյ ան պահ шնջ ների ո չ պա տշ աճ պահ պա ման դե պ քում :  Նմ ան գործո ւնեութ յու նն անթո ւյլա տրելի է նախ աշխ шտակ իցն երի և այ ցել ուներ ի շ րջան ում վ ար ակի տա րածման, և ապ ա հ ետ ա զոտ ությ ան հ ավ աստի шրդյ ուն քներ ստան ալու նկա տա ռում ներից ել նելով:

Աղբյուրը https://pressmedia.am/?p=118112&l=am&fbclid=IwAR1dZArkG4iuJhSpo4RPkEdn4usnB4eKY-NOCWkOOaBvdOKbTgVSvYCuOBM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *