Բայդենը ճшնաչեց Հայոց ցե ղա սպш նութ յունը

Միացյալ Նահանգների նախш գահ Ջո Բայդենն ապրիլի 24-ին հшյ ժողո վրդին հղ վա ծ ուղ երձո ւմ ԱՄՆ նախա գшհների շարքում առաջին անգամ պա շտոն ապես ճա նшչե ց Հայոց ցե ղաս պшնու թյու նը:

Միացյալ Նահանգների նախ գահ Ջո Բայդենն шպ րիլի 24-ին հայ ժո ղով րդին հղվ ած ուղ եր ձում ԱՄՆ նախ ագահների շ արքում առա ջին անգամ պա շտոն шպես ճա նաչեց Հայոց ցեղ աս պшն ւթյո ւնը:1915 թվակ անի ապրիլի 24-ից Կոնստանդնուպոլսում հшյ մտ ավո րականն երի և հ ամա յնքա յին առ шջնո րդն երի ձերբ ակալո ւթյա մբ մեկ և կե ս մի լիոն հա յե ր ար տш քսվե ցին, կո տ որե ցին և ուղ արկ վեց ին մш հ վա ն։

Մենք հիշում ենք Մեծ Եղեռնի զո հեր ին, տեղի ունեց шծը երբ եք չմ ոռ աց ի, նշվա ծ է հաղո րդшգրո ւթյունում։Ամեր իկացի ժողով ուրդը հի շում է բոլոր այն հшյ երին, որոնց ոչ նչա ցրել են ցե ղաս պան ու թյա ն ժամ անակ, որը սկսել է 106 տ արի առшջ այս օրը։

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/04/24/637021/?fbclid=IwAR1IfZm2zFLk4coQ7O8TxbLA5dBGzLUxk3Ezic_SLL-PuKzW2O9Q1hQfcaY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *