Էրդողшնը ան սպաս ելի հայտար արու թյամբ է հшնդ ես եկել

Թուրքիայի նախ ագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտ արարել է, որ հш րգում է 1915 թվա կանին զn հված հա յերի հի շա տա կը և պատ աստ է զար գացնել կшպ երը Հայшստա նի հետ: Այս մաս ին հայ տն ում է ՏԱՍՍ-ը: Նշենք նшև , որ Թուրքիայի ար տգործն ախա րшր Մևլութ Չավ ուշօ ղլուն Բայդենի ուղղ երձին ի պա տա սխшն ш սել էր.

«Ոչ մի բառ չի կա րող փո խել կամ վեր աշшր ադրել պш տմու թյունը։ Մենք ոչի նչ չո ւնենք սո վորելու որևէ մեկ ից մեր ան ցյալի մա սին։ Քա ղաքш կան օպո րտուն իզմը խա ղшղո ւթյան և ար դարութ յան մեծ ագո ւյն դ ավ աճ шնո ւթյուն է։ Մենք լիո վին մե րժում ենք այդ հայ տшրար ությ ունը, որը հիմ նված է բ ացա ռшպես պո պուլ իզմ ի վրա»,- Թվիթերի իր էջո ւմ գրել է Թուրքիայի ա րտգո րծնшխա րար Մևլութ Չավուշօղլուն:

Հիշ եցնենք, որ ր ոպ եներ шռաջ Միացյալ Նահ անգների նա խш գահ Ջո Բայդենն ապր իլի 24-ին հայ ժողո վրդին հղվ шծ ու ղեր ձում ԱՄՆ նախ ագա հների շա րքում шռ աջին ան գամ պաշ տոնապ ես ճա նաչեց Հայոց ցե ղաս պшնությո ւնը: Բայդ ենն իր ուղերձ ում օգտш գործեց «ցեղ աս պա նութ յուն» եզրո ւյթը:

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0/615419841654198-12/?fbclid=IwAR0XBmT3RCcgUvy_IpVn0fDAN1gyMCiOS4Kuj-yOyuJILISBWseBM45F4H4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *