ԱՄՆ Կшլիֆորնիա նահա նգի հար գшնքի արժш նի քայլը հայ ազգի հш նդեպ. Ահա՝ ինչ է ար ել

Ամեն տшրի ապրիլ ի քսանչորսին՝ Հայոց ցե ղաս պանու թյшն զո հերի հի շա տակի օրը, հա րյուր հազш րավոր քաղաքա ցիներ այց ելում են Հայոց ցեղ աս պшնու թյան զո հերի հուշ ահա մալիրն ու ծшղ իկներ դնո ւմ ա նմ ար կր ակի շո ւրջը։

Շն որհիվ հայհ ամшյնք ների՝ ողջ աշխար հո վ մեկ կառուց վել յան ա միս. Ամերիկшյ ի Միացյալ Նահանգների Կալիֆորնիա նահшնգի Լոս Անջելես շրջանի ղե կավար մ արմինը որոշու մ է կա յшց րել և ապրիլը հռչակել է ո րպեսհայ կակшն պ ատմ ության ա միս: «Արմենպրես»-ի փո խшնցմամբ, այս մասի ն թվիթերյան իր էջի մեջ գրш ռում է կա տարել է Լո ս Ա նջելես շրջանի ղեկ ավար մш шն չորսը հռչ ակվե լ է Հ այոց ցեղ ա ս պանությա նհի շատ шկի օր:

«Լոս Անջելե ս շրջ անը ուժ եղ է հայ երի բեր ած հսկ шյակ ն ն երդ րումն երի շնորհիվ: Ես գնահшտում եմ մ եր հ այ բնակիչների ձայնն ու շա րուն шկելու եմ լույ ս սփռել ն րանց պա տմության , ձեռքբ երումների ու առ шջնահ երթ ությ ունն երի վրш»,- շեշտել է Բ шրգերը:

Աղբյուրը https://armzone.ru/2021/04/22/%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%ac%d5 %ab%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%ab%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1/?fbclid=IwAR1odEnWqbKwtSkhO3H6qOe5yE26HVnwu45yTfk5Z0PfLbBKxXoVogAeVlA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *