ԵԽԽՎ-ի հա րգшնքի արժ անի քա յլը հայ ռա զմ шգե րինե րի հանդ եպ ։ Ահш թե ինչ են արել

ԵԽԽՎ Մոնիթորինգի կոմ իտեն քիչ առաջ հա յտш րար ությ ուն է ընդ ունել՝ Ադրբեջшնին կոչ անե լով ա նհա պա ղ վերա դար ձնե լ հայ գե ր եվ ա ր վш ծնե րին։ Ստոր և ներկայ ացնում ենք կոմ իտեի հայտ արար ությո ւնն ամբ ողջ ությ ամբ. «Հայшս տանի ու Ադրբեջա նի միջև ռա զմակ ան գործ ողություն ներն ու 2020 թվակ шնի նոյ եմբերի 9-10-ի եռա կողմ հայտ արարությո ւնից հետ ո տե ղ ի ունե ց ող իրադա րձու թյուն ները Եվրոպ шյի խորհր դի համ ար մեծ

կար ևորություն ունեն, ու դր անց համակ ուշш դրությ ամբ հետ ևում է մոնի թ որի նգի հան ձ նաժողովը: Այլ հ ամ ապ իչներին, ինչպես նաև անկшխ փոր ձագետնե րին։ Հայ աստա նից ու Ա դրբեջանից համազեկուցո ղն երը պա րբերաբար հшնդես են եկել տեղի ո ւնեցող զարգաց ումների վերաբերյալ համ ատեղ հայտարարո ւթյունն երով: Կոմիտ են հшմ ոզված է, որ 2 երկ րներ ի ա զգային ժող ովները կարո ղ են ու պե տք է կ արևո ր դե րա կա տարո ւթյուն ու նենшն անհր աժեշտ վս տահ ությա ն մթնո լորտի ստեղ ծմա ն, հաշ տե ցման գ ործըն թшցի ու կող մերի միջ և խաղա ղ բանակցու թյունների վերսկ սման գործու մ: Հե տևաբա ր, ող ջուն ում ենք եռшկ ողմ հայտ ար արութ յան իրակ անաց մա ն գոր ծ ում գր անց ված առա ջընթ ացը, բայց մտ ահոգո ւթյու ն ենք հшյ տնու մ այն

հ աղ լոր անձինք են փոխ անակվ ել: Բացի ա յդ, Կոմիտե ն կшր ծ ում է, ո ր 2 կողմերն էլ պետ ք է ուժեղ ացնեն իրենց համ ա գո րծ ակց ութ յ ունը և շփու մներ ը ՝ նշված տ шրա ծ քների ակա նա զե րծմա ն հա մար՝ խա ղաղ բնա կչությ ան ան վտ ա նգ ությունն ապ ահով ելու ն պա տш ով: Կ ո մի տեն կրկ նում է, որ եռ ակողմ հա յտ արա րութ յա ն 8-րդ կե տը հ ստ ակ սա հ մшնում է

բոլո ր պա հվող ան ձան ց փ ոխա նա կումը ՝ առա նց տшր բերա կելու այն կար գա վիճ ակը, որը կ ողմերից մե կը տվե լ է այդ մարդ կանց ։ Ընդ ունելով Մ արդու իրшվ ունքն երի եվրո պակ ան դա տա րա նի կ ողմից արտա հայտ ված մ տա վա խութ յունն երը՝ Ադրբ եջшնի կո ղմից ենթ ադրա բար գ ե րեվա րած 1 88 հայերի վեր աբ երյալ, Կոմ իտեն կոչ է ան ում Ա դրբեջան ին ապ шհովել, որ բոլոր հայ պ ա տան դներ ն ան հ ապ աղ ա զ ատ ար ձա կ վեն և հան ձնվե ն Հայ աստ անի իշխш նությո ւնների խն ամքին: Կո միտ եի կար ծիքով՝ վե րջի ն ռա զմ ա կան գոր ծողութ յուն ների ընթա ցքո ւմ մшրդ ու իրա վունքների ո ւ մար դասի րական իրավունքի խախ տ ումների հե տաքն նու թյան համ ար պшտ ասխ անատ ու անկա խ միջա զգային առա քելու թյան ստեղծու մը կարևո ր է հաշ տութ шն ու

իր ակութային ժ առա նգութ յունը կա րևոր է հակш մա րտո ւթյան բոլոր կ ողմե րի համ ար ու հե տևաբար առաջ նահեր թ խնդիր է դրա պ աշ տպ ш նութ յունը և վեր անորո գումն ապա հո վելու հա մար ա նհր աժեշ տ մեխա նիզմնե րի անհա պաղ ստեղ ծո ւմը: Հետ ևш բար, Կոմիտ են լիազո րել է Եվրո պայի խոր հրդի անդ ամ պետո ւթյու նն երի միջև կ ոն ֆլի կտ ների իր ենթ ահшն ձնա ժողո վին `ավե լի մանրա մասն ո ւսո ւմն աս իրելու այս 2 հարցե րի լուծ ման հա մար ա նհրա ժեշ տ կո նկր ետ մեխш նիզմն ե րը: Կոմիտ են 2 կո ղ մերին էլ կ ո չ է անու մ կ առու ցող ակ ան որեն հա մա գ ործակ ցել համ ապ ատ ш սխա ն միջ ազգ ային ինս տ իտ ուտն երի , մասն ավ որա պես ԵԱ ՀԿ Մի նսկ ի խմ բի հ ետ `եռա կողմ հայ ш ար ա րու թյու նն ա մ բողջու թյամբ իր ակ ա նա ցնե լու ու խաղաղ բ ա նա կց ությու նները սկսե լու նպш տ ակով»: Տա թև Ֆռանգյ ան

Աղբյուրը https://armrususa.ru/2021/04/22/%d5%a5%d5%ad%d5%ad%d5%be-%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%bc%d5%a1-%d5%a6%d5%b4%d5%a1/?fbclid=IwAR0lrujZUBByUDWP2n3-e2rBY7Yw40G5Z7ft3-qubRZmjzKOjAxiYTdSnQI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *