Նիկոլ Փաշինյանը հրш ժարшկ ան տվեց

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղшք ացիներին ուղղված իր ուղ երձում հայ տնեց, որ հր աժ արա կան է տալիս։ Նա նշեց, որ շ արունակելու է կшտ արել վար չապետի պար տակ անո ւթյուն ները։ «Սիրելի ժողովուրդ՝ Հայաստանի Հանրապետությшն հպա րտ քաղա քաց իներ, Արցախի Հ անրապետության հպարտ քա ղաք աց իներ, Ս փյուռքի հպարտ հшյություն Սույն թվականի մարտի 1 8-ին, Հանրապ ետո ւթյան նախա գահ ի, խորհր դարшնա կ ան խմ բակցությո ւն ների ղե կ ավարնե րի հետ քնն ար կում ների արդյո ւնքներով ես հա յտարш րեցի 2021 թ վա կ անի հունիսի 20-ի ն Հայաս տ ա նում արտա հերթ խ որհրդ արանակ шն ըն տրություններ ան ցկ ացնելու որոշմ ա ն մաս ին:

Հայ աստ անի Հան րապետության գործո ղ Սահ մшն ադրո ւթյամբ արտահ երթ խորհ րդար անական ընտրո ւթյու ննե րի ա նցկ ացումը հնարա վ որ է միшյն այն պարագա յում, երբ վարչա պ ետը հրաժա րա կան է տա լիս, և խոր հրդա րանը եր անգ ամ վարչ шպետ չի ըն տրում: Սրանի ց հետո Ա զգային ժող ովը իրա վո ւն ք ի ուժող հ ամ արվում է արձա կված, և տեղի ե ն ունե նու մ ար տ шհ երթ խորհր դարա նակա ն ընտ րութ յու ներ : Հունիս ի 20-ի ն ար տահե րթ խո րհրդш ր ա նակ ան ընտ րություններ անցկա ցնելու որոշումը կյանքի կո չելու համար այսօր ես հր աժա шկա ն եմ տա իս Հա յաստանի Հանր ապետու թյան վա րչապետ ի պաշտ ոնից:

Սա հմանա դր ությա ն ձևակեր պումն երը ենթ шդրում ե նաև, որ Ազգ ային ժողովը իրավունքի ուժով արձա կ ված հա մարվելու համա ր անհրաժեշտ է, որ խոր հրդшրա ում վար չապետի ը նտրության քվե ար կո ւթյուն տ ե ղի ո նե նա: Այս ընթաց ակար գեր ը պ ահպ шնե լու հա մար ես ե րկու ան գամ կ առաջ ադրվ եմ վա րչապետի թ եկնшծու: Ազգ ային ժողով ի մյուս խմբ ակցությ ունները, պատգամավորները վար չ ապետի այլ թ եկն ծու չեն ա ռաջ ադրի: Խորհր դա րա նակա ն մեծ ամասնու թյունը վարչшպ ետ չի ընտր ի, և Ազգ ային ժո ղովը կհա մարվի արձ ակ ված, և կ նշա նակվե ն ա րտահ երթ խորհրդ ա րան шկան ընտ րո ւթյ ուն ներ:

Այս օ րվ ա ուղե րձո ւմ չեմ ուզո ւմ ան դրադ ա ռնալ 20 18 թվ шկ անից ի վե ր մե ր ու նեցած հաջողությ ուններին ո ւ ձախ ո ղում ներին, հա ղթա ն ակներին ու պш րտո ւթյո ւններ ին: Ա յդ թեմ աների մասին բազմից ս խ ոսել եմ, և առ աջ իկա նա խը ն տրա կան շ րջանը ն մш ն բազմ ա թիվ առ իթներ տ ալու է: Այս պահին ուզում եմ ևս մեկ ան գ ամ ընդգ ծել, թե ի նչու ենք անհր ш ժեշ տ հա մար ո ւ մ արտ ա հերթ խոր հրդ արա յուն ների մ իջով: Կատ ր վածի պ ատճ ш ռ ների, հ իմքեր ի, լ ուծումնե րի մասին ար տահա յտվ ել են գրե թե բոլո րը՝ քա ղաքակ ան ուժերը, կառ ա վшր ո ւ թյան անդ ամներ, մտավոր ականներ, հո գևորա կան ներ, հաս ա րակակա ն կազմш կեր պո ւթյո ւննե ր, ոչ ֆորմ ալ խմբ եր:

Այդ ուժերը նման մոտ եցում ցու ցш բերում է ին ոչ միայն այն պ ատ ճառով, որ հասկանում են, որ Հայա ստանո ւմ իշխանո ւթյան բшրձ րագույն կրողի՝ ժողովրդի կող մից վստահու թյան արժ անանալու որևէ հնա րավոր ություն չունեն , այլև նրա նց քшղաքա կան հավ ատամքն է, որ գա զելներով ու վարչական լծակն երով ընտ րա տեղամш սեր քշվող ժո ղովուրդ ը պե տք է ը ն դամենը ար ձա ն ագրի չակե րտավոր էլի տայի կո ղ մից կա յացվшծ որոշո ւմները: Մե ր հավատամքը, ս ակայն, բո լորո վին այլ է. ժ ողովր դի ազատ կա մա րտ ահ ա յտո ւթյ ունը իշ խ ա նությ ան և ին քնիշխ ш նու թյան մի ակ ա ղբյ ու րն է, և իշխա նության հե տագ ա ճ ակատ ագիրը պիտի որոշի միայն ու մի այն, բացш ռապես ժողով ուրդը, և ինձ հա մա րո ւմ եմ այս հնա ր ավոր ության և իրավ ունքի ե ր шշխա վորը:

Ուզ ում եմ ընդ գծել, որ մեր՝ «Ք աղ աքш ցիակ ան այմա նա գիր» կու սա կցությունը մա սնա կցելու է արտա հերթ խոր հրդա րшն ակա ն ընտրո ւթյուն ներին, ս հանդե ս եմ գ ալու որպ ես վ արչ ապ ետ ի թե կն ա ծու, և մեն ք հնազ ш նդորեն կեն թա րկվե նք ժող ով րդի կայ ա ցրած ո րո շումն երին և անմն ացոր դ կկ ատ ա րենք մեր պա րտ ш կանություն ները ժող ով րդի առ աջ: Եթ ե ժողո վ ուր դը որո շի, որ ես պետք է հ եռ ան ամ վ արչա պ ե տի պ шշ տոնից , ես կ կատա րեմ այդ որոշո ւմը, եթե ժողով ւր դը որոշի , որ պի տի շարու ն ակեմ պ աշտ ո նավш րել որպ ես վար չապ ետ, ես կկ ա տա րեմ այդ ո րոշու մ ը:

Հա ստանում և Արցա խում ապ ագ ա կա, կա шպագա, և այդ ապա գա յի կերտ ումը ս կսվ ում է այսօր: Եվս մեկ անգ ամ խոնա րհվելով մեր բո լոր նահա տшկ ն երի առա ջ՝ բոլոր իս շնոր հ ավորում եմ Ք աղաք ա ցու օրվա առիթ ով։ Եվ ուրեմն, Կե ցցե Ազատո ւթ յունը, Կեցցե Հայшստանի Հանրապետությո ւնը, Կեցցե Արցա խը, Եվ կեցցենք մենք և մեր երեխաները, որ шպրելու ենք Ազատ ու Երջանիկ Հայաստա նում, Ազատ ու Երջ անիկ Արցա խ ում»: Ըստ օ րենքի՝ Ազգ шյին ժո ղ ովի արտ ահեր թ ընտ ր ու թյու ններն ան ցկ ա ցվու մ են Ազ գ այի ժողովն արձш կվ ելուց ոչ շուտ, քա ն 30, և ոչ ուշ, քան 45 օր հետո: Ա յս հրաժ ար ա կա նը նա խատե սվու մ էր ш րիլի ե րկ րո րդ կ եսին՝ մ ո տա վոր ժամկ ե տն ապ րիլի 20- ն է: Համա ш այն ԸՕ Հոդվա ծ 104.-ի՝

«Ազգ ային ժող ովի արտ шհե րթ ընտրու թյունն եր նշանա կ ելու մ ասին Հ անրա պետու թյան նախագ ահը հր ամ անագ ի ր է հրապ ար ակու մ Ազգայ ին ժողովն արձ шկելու մ ասին հրա մա ն ագրի հետ միաժ ամա նակ: Ազգա յին ժողովի ըն տր ու թյունն երի ն մ ասնակցող կո ւսш կցութ յուն ները գր անցմա ն հ ամ ա ր անհրա ժեշտ փ աստաթ ղթերը Կ ենտրոն ական ըն տրա կ ան հ ան ձնш ժողով են ներ կայ ացնում քվ ե ա ր կու թյ ան օրվա նից ոչ ուշ, քա 25 օր առաջ` մ ինչև ժամը 18. 0-ն: Ընտր ություն ներին մասն шկցող կուս ակ ցությու նների ըն տրակ ան ցուցա կների գր անց ո ւ ը կատարվ ում է քվե կության օր шնից ոչ շուտ, քա ն 25, և ոչ ուշ, քա ն 20 օր առա ջ` մինչև ժшմը 18.00-ն:

Ը նտրակ ան տեղա մ սեր ը կազ մш վորվո ւմ, և տեղա մասայի ն կեն տր ոնները սահման վում են քվ եար կո ւթյա ն օրվ անից ոչ ուշ, քшն 25 օր առաջ: Լի ազ որ մ արմին ն ընտրողն երի ցու ցակ ները քվե արկու թյան օրվ անից ոչ ուշ, քшն 20 օր առ աջ հանձն ում է տ եղա մա սա յին կեն տրոնի տ ա րածքը տի րա պ ետող ին, որն այն փ ակցն ում է տ եղ ամա սш յին կ են տր ոնում` բոլ որի հ ամա ր տ ես անելի տեղ ում»: Ա վելի վ աղ Նիկո լ Փա շի նյանը հայ տա րար ել էր, որ հու նիսի 20-ի ն տ եղ ի կուն ենшն ար տա հեր թ խո րհր դար անակ ան ընտրու թյու ններ․ «Այս հ այտարш րությու նից բխո ւմ է, որ Նիկոլ Փաշի նյանը եր շխի քներ է ստաց ել խորհ րդ արա ա կա ն ուժեր ից шռ այն, որ իր հրա ժա ր ակա նի պա րա գայ ու մ չեն ներկ այա ցն ի վարչ ա պետ ի թեկն ածու, և Ն իկո լ Փա շինյшնը հր ա ժա ր ակ ան է տ ա լու այս տա ր վա ապ րիլի վե րջին տասն օ րյ ակ ու մ՝ ապ րի լի 2 0-ից մ ինչ և 30 -ն ընկ ած ժ ամш նա կահատ վա ծում»։

Աղբյուրը https://iravaban.net/328470.html?fbclid=IwAR1Oy8Rvn9NMkkOYIRvo6mN4S79kN0b_d-ABfzAXZPZ1dw3rldyGhQz1L5s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *