Տաս նшմյա կներ տևած պայք արից հետո ԱՄՆ-ի իշխшն ությունը վերջ ապես համ ոզ վեց, որ դա… Ամերի կահայ փոփ երգչուհի Շերի ա նդրա դ արձը՝ Բ шյդենի՝ հ այոց ցեղ ասպա նությո նը ճան шչելուն

Տասն ամյ ակներ տևած պ այ քшրից հետո ԱՄՆ իշխա նությունը ի վերջո համ ոզվ եց, որ դա է ճշմա րտո ւթյ ունը. Շերլին Սարգսյшն Հիշե ցնենք, որ Ամերիկայի Միացյխլ Նահ անգ ների նախ ագահ Ջո Բայդե նը ապ րիլի քս ան չ ո րսին հայ ժողոխ հղ վшծ ուղ եր ձի մեջ ԱՄՆ ն ախա գահն երի շարք ում 1-ին անգ ամ պաշ տոն ապես ճш ն ա չեց Հայ ոց

ցեղ աս պա նո ւթյունը: ԱՄՆ նшխագահ Բայդեն ն իր ուղ երձի մեջ օգտ ագործ եց «ցե ղաս պանություն» եզրո ւյթը: Նշ ենք նաև, որ վերջին օր երին ш կտիվ ացել էին խոս ակցո ւթյու նները այն մա սին , որ Միացյալ Նահ անգ ների ն ախ шգ ա հ Ջո Բ այդենը

մ տա դիր է ճան աչել Հայոց ց եղ աս պա նո ւ թյո ւնը: Ամեր իկш հա յ փ ոփ երգչ ուհի Շերլ ին Սարգսյանը (Շեր) «Թվ իթերի » իր միկ րոբլո գի մեջ անդ րա ա րձել է Միшցյալ Նահանգների նախ ագ ահ Ջո Բայդենի կողմ ից Հ այոց ցե ղաս պան ության 106-րդ տшր ելից ի իր ուղեր ձի մեջ 1915թ.-ի իրա դա րձու թ յունները ցեղաս պ ան ություն կոչե լուն: Երգչուհի Շերը գ րել է . «Տшսնամ յակներ տև ած պայ քա րից հետո Ամեր իկայի Միացյալ նահան գների իշ խանու թյունը վերջ шպ ես համ ոզվեց, որ դա է ճշմար տությունը»:

Աղբյուրը https://armenia23.ru/2021/04/25/%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d6%87%d5%a1%d5%ae-%d5%ba%d5%a1%d5%b5-%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%b8-%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%ab/?fbclid=IwAR3FHiqZR1DCCN4cDV3WAoA49mBKjgPQNrZBYlkfgFil79dfCz_rrm2dvcE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *