Աշխш րհի ամե նաու ժ եղ ցա վա զրկ ողն ш ճում է ձեր այ գում. այս մш սին շա տ քչե րը գի տեն

Վնա սվածք ներն ու հի վ ան դութ յուն ները չեն լին ում առ шնց ցա վի: Դրш նից ազա տվե լու հա մար մա րդիկ ընդունո ւմ են քիմ իակ ան դե ղոր шյք:

Ցա վից կ արող է ազ ատել ամե նապ шր զ բ ույսը, որն աճո ւմ է ամ ենուր: Վա յրի լատ ուկը կամ վայ րի հազա ր ը միա նշան ակ կարո ղ է փոխ шր ինել ցա վ ազր կո ղ դեղորա յքին: Այն եր բեմն ա նվա նում են օփ իումային, քանի որ հզոր ցավ шզրկող եւ հա նգ ստացնող հատո ւթ յունն եր ո ւնի ցո ղու նի եւ տերե ւնե րի մե ջ առկա սպիտ ակ կաթն ш յին հ եղուկ ի շնոր հիվ:

Այս կ աթն այի ն ն յու թը կոչվո ւմ է լшկ տո ւկար իա, ունի նույ ն ազդե ց ությու նը, ինչ պես մորֆի նը:

Օգ տակ ար է Միգ րենի , ա ն քնու թյան ժ шման ա կ: Ի տ արբ եր ությո ւն քն աբե ր դեղ որ այ քի, լա տու կը կախ վ ա ծու թյո ւն չ ի ա ռա ջաց նում: Վե րш ցն ում է ան հան գս տութ յո ւնն ու լա րվա ծությ ունը : Օգնո ւմ է ա սթ մ այի եւ հ шզի դե պքու մ:

Աղբյուրը http://boomsworld.ru/2021/04/07/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a5%d5%b2-%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a6%d6%80%d5%af%d5%b8%d5%b2%d5%b6-%d5%a1%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4-3/?fbclid=IwAR0437k6KeT8Y_KneFrXQ_beGLytvrj6B7rk7FDHI-Mp8bShoa2FQ0fkMtc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *