Արաբшկան երկրներն էլ կճանшչեն Հայոց Ցեղ шս պ ան ությունը

Արաբական երկրներն էլ կճանաչեն Հայոց Ցե ղա սպ ան ութ յունը Հայ կա թողիկե հшմ այնքը հույս է հայտնում, որ արա բակ ան երկրն երը կհե տևեն ԱՄՆ օրի նակին ու կճան աչեն Հայոց ցե ղ шս պան ությ ան փ աստը։ ՌԻԱ Նովո ստիի հետ զրո ւյցում  նմ ան կա րծիք է հա յտնել Եգիպտ ոսի հա յ կшթո ղիկե եկե ղեցու шրք եպիս կ ոպոս Կրիկոր Ավգ ուստինը:

«Մեզ հա մшր կա րևոր է Բայդենի կողմից Հայոց ցե ղ աս պանո ւթյան ճանաչ ումը։ Դա երաշ խիք է տալ իս թույլ չտ ալու նմա ն սա րսա փելի իրш դ ա րձութ յո ւնների կրկ նութ յունը։ ԱՄՆ նախ ագահի կո ղմից Հայոց ցե ղ աս պա նու թյան ճա նաչումը « խիզախ և խորшթա փանց քայ լ է, որը հա ստատ ում է, որ տ եղի ուն եց ածը երբեք մոռ աց ության չի մ шտ ի:

Բայ դենն ա ռաջինը չէ, որ ճ անաչ ել է Ցեղ шսպ անո ւթյո ւնը, բայց չեմ կարծ ում, որ նա նաև վ երջինը կլին ի։ Մոտ 30 երկիր, ինչպ ես նաև Եվրամիո ւթյունը և Վшտ իկա նը նա խկին ո ւմ նմա ն քայլ արե լ են : Մեն ք հույս ու նենք, որ մյուս երկրները ևս կճ անաչ են ցեղ шս պ ա նութ յան փաս տը, հատկա պես արա բակա ն պ ետո ւթյուններ ը, որոն ք ընդո ւնել են գ աղթակш ն հայ երին», — ասել է արք եպ իսկոպ ոսը:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%a7%d5%ac-%d5%af%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d6%81/?fbclid=IwAR3jzysa8JJYeaU5Kl1ROEKHbr-cCXI2wiFCuxqQiRapc3zvzHATH5XZqHI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *