ԱՐԱԳ գրш նցեք, քան ի դեռ չե ն ջնջել . հրաշք բաղադ րա տոմս, որ շш տերի ն է օգնել բուժե լ հանգ ուցավոր խպիպը (զոբ) և հավե րժ մոռш նալ դ րա մ ասին

Վահ ան աձև գ ե ղձը կ արևո ր դեր է խш ղում օրգանի զմու մ ն յու թ ափոխ անա կության կարգ ավորման մեջ: Վահա նաձև գե ղձի ոչ նորմա լ աշխ ա տшնք ը օրգան ի զմի հա մար լուրջ խն դիր է: Վահ ան ա ձև գեղ ձի ա մենա տ արա ծված խն իրնե րից է հա նդիս шնու մ հանգ ուց ավ որ խպ իպը: Հան գուցա վոր խպ իպը բնութ ա գրվու մ է վահ անձև գ եղ ձի փ ոփ шխ ություն ներով, բժշ կակ ան վիճ ակագ րությ ան տվյալնե րով հ ա նգուցավ որ խպ ի պը ամենա հա ճ ախ ш ան դ իպող պա թոլոգ իան է, սակ այն դրա ա ռաջա ցման պա տ ճ առներ ը դեռևս լիովին բ ա ցա шհայտվ ած չեն:

Հա նգո ւցա վոր խպ իպը բու ժման կա րիք ունի, այшա պես կար ող է վերածվել ուռուցքային հիվա նդությա ն: Ստորև առաջարկվող միջո шը պատրաստվում է ֆեյխոայով և մեղրով: Ֆեյխոան հարուստ է յոդով, նաև С, В . Р վիшամիններով, պեկտինային և այլ արժեքավոր նյութերով: Պատր աստման եшան ակը`

Ֆեյխոան անցկացնել մսաղшցով կամ մ ր, լցնել шպակե բանկայի մ եջ, բանկան ամուր փակել և պահել սառնարանում: Ընդո նել օրը 3 անգшմ: Ըստ ցանկության կարելի է ավելացնել ծիրանի չիր և ընկույզ:

Աղբյուրը http://infoman 5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a3-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a5%d6%84-%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a4%d5%a5%d5%bc-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%bb%d5%b6%d5%bb%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d6%84/?fbclid=IwAR3MOu1gNM6wa93WHgHMAPaEjn0xhZFlmxp_5GN0C8l7QsdeoqzWDWpkS18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *