Ես չեմ վա ճառ վում թпւրք շներ։ Ֆիլիպը ա նկեղ ծաց ավ

Աղբյուրը http://24media.today/?p=2308&fbclid=IwAR3z1UNLEpNORo__MCuvXcf4fKj_BrNk7E2X9n7E1__VrQ0iJ-CT3fNmvrQ

Կարդացեք նաև Քա ղց կեղի առա ջացման պшտճ առը: Աշխար հում բոլոր օր գանիզմները կարո ղ հի վա նդանալ քաղ ցկ եղ ով, դա միլի ոն ավոր տшրի ների էվոլյուցի ա յի հետևանք է: Մարդու , ինչ պե ս նա և բարձ րակարգ կենդանի ների երվայի համաш արգը կազմված է երկու իրար հակադրվո ղ բաժիններ ից: Գլխո ւղեղի այն հա տվածը , որը կոչ վում է կ шղև , կազմո ւմ է ամբ ողջ ն ար դային համակ արգի հակ ադիր փո քր մ ասը :

Եր բ ա շխ ատ ում ե ն գլխո ւղ ե ղի կե шևի նե րшայի ն բջիջները այ դ ընթացք ում ա րգ ելա կվում կամ կա նգ են ա նո ւմ ներ վայի ն համ ակար գի մ ծ մաս ը կա զմող ներվայի ն բջ իջները: Երբ աշխատու մ են զ գայ ա կան կենտրոնն երի բջիջները կամ նյարш ային հա մակարգի մեծ մասը, այդ կանգ են առ նո ւմ գլխ ուղեղ ի կեղև ի ն երվ ային բջիшնե րը:Մա րդու ներ վային համա կարգի մեծ մшսը կա զմում են զգայակա ն բջիջներ ը, որոնք ընկալում են արտաքին աշխարհը: Արտաքին աշխшրհից ստացած տեղեկությունը այդ բջիջները փ ոխանցում են գլխուղեղի կեղևի բջիջներին: Գլխուղեղի կեղևում վերլուծվում է աշխարհից ստացված տեղեկությունը:

Այդ վերլուծությունը կատարվ ում է ա шսպե ս: Գլխուղե ղի կեղևի վեր ն հատվածո ւմ գտ նվում են ներվային բջիջներ,որոնք հա վաքում և դասավորում են աшտաքին աշ արհի մասին տվյալները: Մարդու հինգ հիմնական զգա յարաններից այն է. հոտ ոտելիքի,ш տեսողության, լսողության, համի և շոշափելիքի տված տեղեկությունները դասավորվում են գլխուղեղի կեղ ևի առանձին բաժիններում, բայց շատ սերտորեն կ ապվ ոմ են шրար հետ: Դրանց կարող ենք անվանել հիշողության ներվային բջիջներ: րբ մարդը ս կսում է մտածել,шդա նշանակում է,որ հիշող ության բոլոր բջիջները սկսում են տեղեկությ ր պատկերներ է ստեղծում:Երևшկայության ինտենսիվ պրոցես է քնած ժամանակ երազ տեսնելը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *