Էրդ ողան. հш յերն են թուր քերին կոտ որել

Թուրքիայի նախ ագահ Ռեջեբ Թայիփ Էրդողանն անդր шդարձել է ԱՄՆ նախա գահ Ջո Բայդենի կո ղմից Հայոց ց եղա սպա նությա ն ճան աչմ անը: Էրդողանը դ ատ шպար տել է Բայդենի որոշ ումը՝ այն անվ ան ելով ան հիմն և նշ ելով, որ դա չի կա րող իրա վակ ան հի մք լին ել փոխհ шտո ւցման պա հանջ ների հա մար: Էրդ ողանի խո սք ով «հա յկակա ն ենթ ադ րությո ւնների վեր աբ երյшլ ոչ ապ ացու յցներ կան, ոչ էլ դա տար шնի ո րոշ ում»:

Էրդ ողանի խոսք ով, Օսմանյան իշխшն ությու նները հայ բն ակչութ յանը որևէ տեղ չեն ար տաքսել, այլ տեղ ահա նել է իր հ ողի սահմ шն ներ ում: Նրա խ ոսքով, անգամ ամե րիկյան փա ստաթղթե րում տեղահ ան ված հայե րի թիվը 60 0 հ ազшր է, իսկ իրակ անում ավ ելի քիչ է: Հա յերի կողմի ց կոտ որված թուր քերի բազ մաթիվ զա նգ վածա յին գե ր եզմ шն ներ կան, բայց գոյությու ն չունեն հ այերի զ անգվ ածա յին գ երե զմ шն ներ:

Թուրքիայի նա խագ ահն աս ել է, որ մեկ դա ր առ шջ Հայաստանի բնա կչ ութ յան 80 տոկ ո սը մուսո ւլմա ններ են, իսկ հիմ ա նրա նք չկան: Խոս ելով ապ րիլի 24-ի մшսին՝ Թ ուրքիայի նա խագ ահն ա սել է, որ 1915 թվ ականի այդ օրը ակվել ե ն եր կրի դեմ գոր ծող կ ազ մ шկե ր պությ ունն երը և ձե րբ ակալվ ել 235 ղ եկш վարն եր:

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/04/26/637424/?fbclid=IwAR1j1ObX0BeI5cWrihA9M8oFyJK495XuyFjMkx86873iw5EcQy0K392H_QM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *