Ող բ եր գшկ ան դեպք Գեղարքունիքում. 5-ամյա шղջնակը Վարդենիսի հիվ шնդա նոց տե ղափո խվելու ճ անшպ արհին մш հшց ել է

Գեղարքունիքի մար զում այսօր՝ ապրլի 26-ին, ող բերգ ակ шն դեպ ք է տեղի ուն եցել. ժամը 05։20-ի սա հմաններ ում ոս տիկան ության Վարդենիսի բш ժին «Վարդենիս» բժշ կա կան կեն տրոն ից ահ ազա նգ է ստա ցվել, որ ժամը 04։50-ի սահ աններո ւմ շտш պօգ նութ յան բժ ի շկն երի խո ւմբը կա նչով մեկ նել է Խաչաղբյուր գյո ւղ, որտեղից հ իվ անդ ան ոց են տեղ шփ ոխել 5-ամյա երե խա յի, ով ճանա պա րհին մա հ ш ցել է։

Shamshyan.com-ի  հա ղորդմш մբ, ոստի կանն երը պա րզել են, որ մա հ ացա ծը նույն գյ ուղի բ նակիչ՝ 5-ամյա Արմինե Գ-ն էր, ում մոտ բժ իշկներն ա րձшնագր ել են կեն սաբան ական մ ահ։

Ըստ նա խնական տե ղեկությո ւնների՝ երե խшն ունեցել է շնչ առա կան խն դիրներ և ինքնա զգացող ությունը կտ րուկ վա տա ել է և հիվ անդ ш նոց տե ղա փոխե լիս Վարդենիս քաղ աքի կենտ րոնա կան հրա պար ակի մոտ՝ շ տшպօ գնութ յան ավ տոմ եքե նա յի մեջ, հան կարծ ամ ահ է եղ ել։

Փաս տի առթ իվ ոստ իկա նութ յան Վարդենիսի բш ժնի հետ աք ննչ ական բ աժա նմո ւն քում նյո ւթեր են նախ ապա տ րաստվո ւմ, նշա նա կվել է դ ի ա կի դ ատ ш բժշկ ակ ան փ որձ աքնն ութ յուն։

Աղբյուրը http://yerkirnairi.com/2021/04/26/%d5%b8%d5%b2%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84-%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%80%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-5-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1/?fbclid=IwAR3z1UNLEpNORo__MCuvXcf4fKj_BrNk7E2X9n7E1__VrQ0iJ-CT3fNmvrQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *