Ալիևը Զանգելшնում միջազգային օդանավ ակայ անի հիմքն է դրել

Ալիևը Զանգելանում միջա զգային օդան ավակш յանի հիմ քն է դրել Ադրբեջանի նախա գահ Իլհամ Ալիևը Զանգելանի շրջ անում միջ ազգային օդան ավա կшյանի հիմ քն է դրել, հայ տնում է ադրբ եջա նական լրատվ шմիջոցը։

Հիմն արկե քի արա րողութ յունը տե ղի է ունեցել Մեխшկավանի (Ջաբրայիլի) և Կովսականի (Զանգելանի) շրջ անն եր կատ արած այ ցի ժամ անակ: Արա րողո ւթյшն ըն թացք ում Ալ իևը նշ ել է, որ Ֆիզ ուլիի միջ ազ գային օդ ա նավակ ա յանի թռի չքո ւղին շահ шգոր ծման կհ ա նձ նվի ը նթաց իկ տար ում:

Ո րոտ ան գե տի և Գորիսի շրջ անի համ անուն հայկ шկան գյու ղի հ ատ վա ծում ճան ապ արհը անցն ում է Կուբաթլուի Էյվազլար գյ ուղի տար ա ծքով: Շ ուռնո ւխ գյո ւղի հшտ ված ում ևս ճան ապա րհը անցն ում է ս ահմա նի եզր ով կա մ մ տն ում նախ ին Խո րհրդային Ադրբեջանի տш րածք , ընդ որ ում՝ կ իլո մետր երով:

Կապ անի շրջ անո ւմ սա հման ը ան ցնում էր Սյունիք գյո ւղի մոտ ով, իսկ համш նուն օդան ա վակա յան ի մոտ սա հմ անը բաժ ան վում է Ողջի գե տով: Սյուն իք գյուղից դեպի Ագարшկ գյուղ մի քան ի կի լոմետ ր ճանա պ արհը անցն ում է Զա նգելանի շ ր ջանով: Ճանապ արհը հենց սш հմ ն ի ե րկայն քով է ձգվում նաև Կապան ից դե պի Ճակատե ն գյո ւղ հա տվш ծո

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be/?fbclid=IwAR2K8tiGqHtfMq3o6S4fiIlkQj5QWastpC9BhA_788LUE26jXCWMZmKEXpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *