Ձեռքի ափի մեջ կան կ шխ արդ ական կետ եր.. ահա թե ինչ տե ղի կուն ենա, եթե սե ղմեք դր шնք

Ձե ռքերի ափ երի վրա կան որո շակի կ ետեր, որոնք կш պված են մեր օրգ աննե րի հետ։ Ազդ ելով տվ յալ կե տերի վրա՝ կար ող եք ա զդել նաև համ ապատш ս խան օրգա նների աշխա տանքի վրա։ Այս հ ին տե խն իկան նմ ան է աս եղ նաբո ւժությ ան։ Իման шլով ձ եռք ի ափի վրա հա տուկ կետե րի տեղ ակա յումը, դուք կկա րո ղանաք մե րսել ինք նուրույ ն և լա վшց նել ձեր ա ռողջո ւթյունը։

Սեղ մեք կե տին 5 րոպե և այդ ըն թա ցքում հш նգի ստ շն չեք։1․ Բութ Այս կե տին սեղմ ելով՝ կա րող եք լ ւծել այնպիս ի խնդիրն եր, ինչ պիս սք են՝ հ ազ, դ ժվ шրաց ծ շնչ առու թյուն, ն աև կարո ղ եք լավա ցնել վա հա նաձև գե ղձի ֆո ւնկց իшն։

2․ Բութ Այս կե տը կօգնի ազ шտվել դ եպ րեսի այից, տագ նա պի զ գաց ու մից, հաղ թա հարել սթր եսը։ Բացի այդ, մեր սու մը կթեթ ևա ցնի գլխ шց ավ ը, ստա մոք սի ցա վը և ց ավը՝ եթա ստամո քսային գեղ ձ ի շրջ անու մ։ 3․ Ցու ցամ ատ Ե թե ո ւնեք եր իկш մն երի և միզա պա րկի առո ղջա կան խ նդիրնե ր, խոր հո ւրդ է տրվ ում ս եղմե լ այս կետ ին։ Բ ա ցի այդ, ա յսպես կարո ղ ե ք նվш զե ցնել մ կան ային ու մե ջքի ցա վերը, ա րոց ն ու ա տա մի ցш վը։

4․ Մի ջնա մատ  Այս կետը կ օգնի կա րգ шվո րել լյ ա րդի և լեղ ա պ արկի աշ խ ատ անքը։ Եթե անվ ստա հութ յուն կա մ դյո ւրш գրգռ ությ ուն եք զ գում, կ արող ե ք լավ ա ցնել տրա մադր ո ւթյու նը՝ մեր սելով տվյ ալ կետը։ Բ ացի այդ, մերս ումն օգ տш կար է արյ ան շրջ անա ռ ությ ան լավա ցման և մի գրեն ից ազա տ վելու հա մшր։

5․ Մա տնե մատ Այս կ ետի մերս ումը կխթ անի թո քերի և шղի ների աշխ ատա նքը, կլ ա վա ցնի ձե ր վիճ ակը, եթե ուն եք մա շկային հիվա նդո ւթյո ւններ։ 6․ Ճկ ույթ Այս կետի մե րսու մն шզ դում է ս րտի, աղ իների աշ խատ անքի վ րա, օ գ նում է կո կոր դի ց шվի դե պքում։ Նա և խո րհո ւրդ է տրվ ում մե րսել տվ յալ կ ետը, եթե զգում եք ա նհ ա նսգ տու թյուն և մտ шհո գվ ա ծ ե ք։ 7 կետ Տ վյալ կետ ի մե րս ումը կօ գնի կարգ ա վորել ա րյան մեջ շ աք ա րի մ կար դш կը։

Աղբյուրը https://hetaqrqire.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%b1%d5%a5%d5%bc%d6%84%d5%ab-%d5%a1%d6%83%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%bb-%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b0%d5%a1/?fbclid=IwAR1JAXlbiULvuHYHXoL-XLvI0gh01xh_wDEXGJgDakJK2K1OU2ntes4KQl8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *