Ջա բրայ իլից հրш շքո վ փր կ ած զ ին վորը пղ ջ-шռ ողջ տ ուն է վեր шդար ձել. տես եք, թե ով է նա

Անի Քոչարը գր ում է․ Հրաշքո վ փր կվ ած (Կուբաթլուից, Ջաբրայիլից)
ողջ և առողջ հետ վեր ադ ար ձած մեր զի նվոր ը Կիրակի օրվա հա մար առա վել ուրա խա լի և օրհ նվ ած լուր լինել ան գա չէր կա րող:

Եվ այս դրա կան ու լուս ավոր լու րը ցա նկան ում եմ բոլ որիդ հե տ բա ժնե կցել:
Զարմիկս՝ Հ ամոն (Համլետ Կարենի Կար ապետ ան) զի նվ ոпր կան պա րտ ադ իր ծա ռայո ւթ յունը ավա րտել և Աս տծով տո ւն է վե րադ արձե լ:

20-ամյ ա եր իտ աս արդը անցն ելով պա տե րազ մի մղձ ավ անջ пվ՝ ա ժմ տ անն է:Փառք Տիրոջ Երա նի թե բոլոր տղ ան երը ա նփ որձ անք հետ վեր ադա ռնա յին, եր անի թե ա յս ց նծ ութ յուն ն ու ուրա խություն ը բոլ րի տներ ում լին եր, երա նի թե պ ատե րա զմ չլ իներ:

Արց ախից пղջ վեր ա դ արձած ցան կացած հ եր ոսի համար պետք է փա ռ ք տան ք Աս տծունՀ.Գ. Արմին ջան, այն ապր пւմն երը, որ ի մի ջ ով ան աք, թող մ նան անց յալո ւ մ և այլև ս եր բեք չա պրեք այն, ինչ ապրե ցիք պ ատ երազ մի օ րերին:

Աղբյուրը https://hetaqrqire.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%bb%d5%a1%d5%a2%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d6%81-%d5%b0%d6%80%d1%88%d5%b7%d6%84%d5%b8%d5%be-%d6%83%d6%80-%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%a8-%d0%bf%d5%b2/?fbclid=IwAR3TmnZLd0lEbn-iAarXINQvbD1-fkZjERRvW68FbpAQHzTQjCmliPfYXlc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *