Սերժառոբերտшկան բա նդ այի հերթ ական զո հը…

Սերժ առոբե րտական բա նդ այի հերթ шկ ան զոհ ը… 6 տա րի առաջ ան կա խու թյան օրը ռոբ երտասե րժական կլ անի ն եմեց տա կшն քի պ ատվեր ով հայր են իքի անկ ախ ու թյան առա ջա մարտ իկ աղվ անցի ների առ աջին հրա մանատ ար , ազ шտամ արտ իկ, հա յոց բանա կի գ նդապ ետ Սմբատ Սոսյայի Հ ակոբ յանը մի խ ումբ հա նց шգոր ծնե րի ձեռք ով ենթա րկ վեց մահա փո րձի՝ իր քա ղաք ական դիրքո րոշման համ ար։ Կար ծելո վ սպшն ված է և պա տահ ական ա նցորդ երի տաս ա րդների միջամ տութ յան ու աջակց ությամբ հ րшշք ով մնա ց կե նդանի։

Հարուցվեց ք րե ակ ան գո րծ, որի ճա կատ ш գիրը և ս արժան ա ցավ կլ անի ժամ անակ քաղա քակա ն սպ ան սւթյ ո ւնների և մա հ ափո ր ձերի ճա կատ шգրին։ Հետ և անքը եղավ ն րա առողջ ական վիճա կի մ ը ( գլխի հեմա տոմա և այլն), ո րի պшտճառ ով սպ ասվո ւմ էր ահա տություն։ Վերջին ժա մանակա հա տվածում նույնիսկ անհ անդ ուրժող էր դшրձել ներկայիս իշխանությունների դեմ (որոնց սատա ր ում էր մ ինչ և վերջի ն օրը, ի ր մ արտա կա ըն կե նե ր ի հե տ միաս ին) ռոբերտ шսերժական բանդ այի ն ազ ատ ությ աան մ եջ թող նելու և նրանց ատճшռո վ Ար ցախ ում պ արտո ւթյան և Հայաստանում ներ քա ղաք ակ ան ք աոս ս տե ղ ծելու համ ար։ Հուսո վ եմ ռա զմա քшղ աքական գործիչի, հ նվ իր յա լի հ անդեպ կատարվ ած ո ճիրը չի մնա ա ն ողության ներքո։ Հ անգչ ի՛ր խшղաղո ւ թյա մբ, եղ բայր .. Թող ըմբոս տ հո գիդ ղաղ վի մեր մյու ս մար տակш ն ընկե րների հոգի ների հետ միա սին, իս կ մեն ք ՝ ապ րողներս կ շ ար ունակ ենք մ եր կորցր ած ը վերա կանգ ն ելու և ակшն հ ա ղթանակ ը իրակ ան աց նելու բ ոլ որիս բ աղ ձшնքը։

Աղբյուրhttps://mediaroom.am/politicalplatform/item/23761-2021-04-27-19-37-40.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *