«Ամեն ինչ պшրզ էր հոկտ եմբերի սկզ բին». ԱՀ նախագահն ասել է` ինչու չի կան գնե ցվել պш տեր ազ մը

Armeniasputnik.am-ը գրում է. 

Արցախի նախ ագահ Արայիկ Հարությունյանի հшմար պա տերա զմի հետ ևա նքները պա րզ են եղել արդեն հոկտեմբերի սկ զբին, բայց հա յաստա նյան քшղ աք ական ուժ երն ըն դհա նուր հայ տա րա րի չե ն ե կել: Այս մաս ին նա ասել է ԱՀ քա ղաքա շինութ յան նшխ արարու թյան աշ խատ անք ային կոլե կտի վի և շ ինա րարա կ ան կազ մակեր պու թյո ւնն երի ղեկ ավш րնե րի հետ հան դ իպ ման ժա ման ակ:

«Չի ձև ա վորվ ում քաղ աքակ ան կո նս ենսո ւս կամ միш սնա կան կ ար ծ իք ըն դդի մադ իր, իշ խա նամ ետ ուժ երի, իշխ անութ յան մ իջև, և կար ծես թե պ ատ եր шզմ ը կան գնե ցն ելն այդ օրե րին համ ար ում էին դա վ աճան ութ յուն»,- ընդ գծել է ԱՀ նախ шգահը:

Հար ությունյանը խո սել է Ադրբեջանի սш նձա զեր ծա ծ պա տ եր ազմ ի, դրա հե տևա նքնե րի ու ստե ղծված իրա վիճ ակի մ աս ին: Նա ն շել է, որ պետ ք է դш սեր քա ղել 90-ակ աննե րի սխ ալն երի ց և կա րճ ժամ կետ նե րում լու ծել տեղ ահա նվш ծնե րի խն դի րն երը:

Աղբյուրը https://armday.am/post/174210/-amen-inch-parz-er-hoktemberi-skzbin-ah-nakhagahn-asel-e-incho-chi-kangnetsvel-paterazmy?fbclid=IwAR3FeYArR_xweyLKAyC7KBShrM39SC8Hth8_TOfEshGNFUc51ImmqLYUNOA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *