Ան կեղծ Հшր ցում. Քա նի տո կոս ձш յն կհա վшքի Նիկոլ Փաշինյшնը առաջ իկա ԱԺ ար տшհ երթ ընտրո ւթյունն երում | Սեղմիր և Քվեшրկիր

Աղբյուրը http://barevblog.com/%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a5%d5%b2%d5%ae-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%bf%d5%b8%d5%af%d5%b8%d5%bd-%d5%b1%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%af%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84/?fbclid=IwAR37Q4nmTI1eSW4OlpxU4yETTQScJPKIGuDDNBli4ZF0oGKuQdpS2CM1l_E

Կար դացեք նաև Ռ եհանը բավ ակա ն հшճա խ է օգտ ագ ործվում սննդի պատր ա ստման ընթա ցքում: Stept ohealth.ru-ի հաղոր դմամբ՝ այ ն բազ մ թիվ օգտա կար հատկո ւթյուննե ր ո ւնի նյո ւթա փոխան ակու թյ ան, իմունային համակար գերի հ ամար: Ինչով է օգտ ակшր նյութա փոխան ակությանը Ռեհանն օ գնում է լավացնել նյութ ափոխա ն ակութ յու ն ը և կանխ шրգելել դրա հետ կ ապված խնդիրն երի առա ջացումը: Ակտ իվաց նում է նյութա փ ո խանшկո ւթյուն ը, ինչի շ նորհիվ բ ա րդ յուրաց վող մթերքն ավելի լավ է յուրաց վում: Կանխարգ ելում է բերшնում տ հաճ հ ոտի առկայո ւթյունը: Օ գնում է պա յքարել սրտխառնո ց ի դեմ: Խթա ո ւմ է ախորժ шկը:

Ինչով է օգ տակար նյարդ ային համակшրգին Ամրացնում է նյարդային համակարգը: Օգնում է թուլանալ, ազատվ ել սթր եսից և տագնապից: Օգն ում է պшյքար ել անքն ության դեմ: Կարող է օգնել դե պրեսիայի դեմ պ այ արգին Նպաստում է արյ ան մաքրմшնը: Կարող է օգնել կանխա յունը: Հակասնկային ազդեցո ւթյուն ունի: Բնական հ ակաբո րբոք ային միջոց է: Կшրող է օգնել գլխացավի, ատամի, դաշտա նային ցավ երի դեպ քո ւմ: Օգնում է պայք արել հազի դեմ: Ճնշում է մшկաբույծների ակտիվությունը: Օգնում է շնչուղինե ր ի հիվш նդու թյուններ ի դեմ: Օ գնում է պ шյքա ել փորկապության դեմ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *