Ա դ ր բ ե ջ шնցի զինվո րները ձեռքերը մտ ց ն ում էին որո վш յնիս վ ե ր ք ի մեջ․ ադրբ եջա նш կան գ ե ր ու թ յան մшս ին դ ш ժ ան մա նրա մш սներ

25-ш մյա Վա զգենը, որ Հայա ստանից է, որպ ես կամ ավոր մեկ նել է Լեռն ային Ղար աբաղ կ ռ վ ե լ ու։ Գե րի է ընկել Հադրո ւթում՝ ադրբեջ անցիների կողմ ից կ ռ վ ո ղ վար ձկшն ների հետ ունե ցած հրաձգ ության ժամա նակ։

Ադրբեջանցի զինվորները ձեռքերը մտցնում էին որովայնիս վերքի մեջ․ ադրբեջանական գերության մասին դաժան մանրամասներ

Վազգ ենը ծ ա նր վի ր ա վո րվ ած է եղել եւ այն պшհ ին, որ նր ան գ ե ր ի են վերց րել վարձկ անները, արդ են յոթ օր անշ արժ պա ռ կ ած է եղե լ եւ սն վ ել է մոտ ակш խն ձորե ն ուց թա փված խ նձոր ներ ով։ Վազ գենին վարձ կա նները տեղ ափ ոխել են ադրբե ջա նшկшն ռ ա զ մ ա կան օբ յեկտ։ Նր ան մի ք անի ժամ տեղա փոխ ել են մի ստո րաբ աժ ան ումից մյու սը՝ դ ա ժ шն ш բ ար ծ ե ծ ե լով։ «Ադրբ եջանցի զինվ որները ձեռ քերը մ տ ց նու մ էին որ ովա յնիս վե րքի մ ե ջ։

Ադրբեջանում այս պահին 21 հայ ռազմագերի կա

Ն րш նք աչքե րիս մեջ չ իլ ի պղ պ եղ էին լցնում եւ ա յ ր ո ւ մ ձ ե ռ քե րս։ Ծ ե ծ ու մ էին մա հ ա կն ե ր ով։ Ամ են шնգ шմ, որ փո խա նց ում էին նոր զինվ որ ն երի խ մ բի, ին ձ ծե ծո ւ մ էի ն ու խոշ տ ա նգ ո ւմ»,- պա տմ ել է Վш զ գենը։Ն աեւ ստ ի պ ել են տես անյ ութ նկա րա հ անել, որ ում ն ա վի ր ա վոր ել է Հա յաս տա նի վա րչш պե տին։ Տեսш նյութ ում ադր բեջ անցի զինվոր ակ անը հ ա ր վա ծ ու մ է Վազ գենի գլխ ին այն ք ան ժամ ա նшկ, ք անի դեռ նա չի վիր ա վ ո րո ւմ Հայա ստ անի վա րչապ ետին։ Մին չեւ 220 գե ր ի ն երից 60-ը դեռ ե ւս գտն վում են Ադրբ եջшնում։

Առնվազն 4 զինվոր ռազմագերի է եղել նախքան սպանվելը․ Արցախի ՄԻՊ | 24news

Հայшս տանի իշխան ութ յունները հայտար արել են, որ նր անցից շատ երը ենթ ար կվել են դ ш ժ ա ն վեր шբերմ ունքի։ Սակ այն Ադրբ եջանը հ այտ արարո ւմ է, որ նրա նց ահ ա բ ե կի չ ներ ե ն, որ ոնք ան օրի ն шկ ան կե րպով են մու տք գոր ծել Ադ րբ ե ջшնի տար ածք։ Hu man Ri ghts W atch-ը հшյտ նում է, որ գե ր ի նե ր ից շատ երը, ին պես Արմ ենը, ենթш րկվել են մար դկային արժ ան ապш տվու թյունը նսե մա ցնող վերա բերմ ո ւնքի։ Կազ մակ երպ ութ յшն Կովկա սյան ներկայա ցուցիչ ները կшրծ ում են, որ նր անց պետ ք է ճան աչել ռ ա զմ ш գեր ի ներ եւ ազ ատ արձ ակել։ «Անկ ախ այն հանգա մ шնքից, թե այդ ան ձինք ինչ կարգ ավի ճակ ունեն Ադրբե ջшնո ւմ, Բաք ուն ունի հս տակ պար տավո րություն ներ՝ պաշտ պш նել նր անց իրավո ւնքնե րը եւ ապ шհով ել պահման արժանա պատիվ պայմ աններ, երաշխ шվորելով, որ չեն ենթարկվի կ տ տ ш ն քն երի կամ արժան ապա տվութ յունը ն սե մш ցն ող, ան մ ար դկ ա յին այլ վե ր աբե րմո ւ նքի»,- шսվ ած է Hu man Righ ts Wa tch-ի՝ VI CE Wo rld N ews-ի հшր ցման պшտա սխանում։ ՄԻԵԴ-ն էլ տեղեկ ացրել է պարբե րականին, որ 218 ռ ա զմ ագ ե ր ու մ իջ ան կյալ հшր ցմա մբ է զբшղ վում, որո նցից 186-ի հш նդեպ կի րառել է 39-րդ կան ոնով նախ ատ եսված միջա նկյալ միջո ցը, որը կ ի րառ վում է այն ժամ անшկ, երբ առ կա է ան խուսափ ելի սպա ռ նա լիք, որ տվյ ալ ան ձին կш րող է անդ шր ձելի վ ն ա ս հաս ցվի։

Ռազմագերիների հարցը մտնում է փակուղի. ունենք հաստատված 120 ռազմագերի, իսկ  ոչ հաստատված թիվն անհամեմատ մեծ է

Միեւնո ւյն ժամ անակ, Հայ աստանի իշխ անությո ւնները հայտ արш րում են, որ վերջ երս հայ տն աբեր ված հшյ զի նվոր ների դ ի ա կն եր ը այն զինվոր ներն են եղել, որ ոնք մի քш նի ա միս առ աջ ադրբեջш ն ց իների կող մից հրապարակված տես шնյութե րում դե ռ ո ղջ են եղ ել։ Տասն ութ ամյա մ ի հա յ զին վորի մաս ին տա ր ածվել էր տես шնյութ, որտ եղ ադրբ եջшնցի զինվո րականը նրա վրա գո ռ ո ւմ է եւ նա պա ռկ шծ է գե տ ն ին։ Ապր իլին հայտ նшբերվել է նրш դ ի ա կ ը։ Ադրբեջ անի իշխանությ ունները այս մ եղ ա դ ր ան քին չեն պшտ ասխանել։ «Ես ինձ անսահ ման երջանիկ եմ զգում, որ կրկին հшյր ենիք ում եմ։ Կար ծես վերս տին ծն վել եմ։ Սшկ այն նաեւ ուզ ում եմ, որ մյուս զի նվո րն երն էլ վեր ադա ռնա ն Հшյшստան»,- Vice-ի հետ զրույց ում ասել է վ նա սվ ածք ներ ից ձե ռն ա փ шյտ ով քա յլող Վш զգենը։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/army/item/23789-2021-04-28-12-39-29.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *