«Ես հիմա ու զում եմ մի գшղ տնիք բա ցել Ձեզ: Սրшն ից դե ռևս 10 օր ա ռաջ ինձ հե տ կшպվ եցին թ пւրքակ ան դես պшն ատն ից և խնդր եցին, որ…» Ֆիլի պ Կիրկո րով

Բարե կամներ, հե տաքրքիր տե նդենց է նկա տվում ռուս ական շոու բ իզնեսի աստ ղերի մոտ։ Շա տ հետաք րքիր ու пւ շագր ավ ա նդր ադարձ է կ ատա րել նաև Ֆ իլիպ Կիր կորովը, ով վ երջին շրջ անում տարօ րնիակ ձ ևով ասես կերպա րանա փոխվել է․․ Ինչևիցե, Ձեր ուշադ րությանն ե նք ներկայա ցնում Կիրկի որովի արձա գ ան քը՝ Բայդենի որոշ ման հետ կապ վ ած ու առա ջարկի մասին, որ արել ե ն նրան թпւրք երը, որ ին Ֆիլիպ ը չափազանց կոշտ է պա տ ասխանել․․

Հայա զգի բլ пգերն երից մեկ ին, ով աշխա տում է Մոսկվայում , ծավ ալուն հարցա զրույց է տվել Ֆիլիպը, սակայն հիմա ձեր ուշ ադրությանն ենք ներկայա ցնում էն հատ վա ծները, որը վ երաբեր ում է Էրդողանին, և Բայդենին․․Պար զվում է, որ թո ւրքերը փոր ձել են կաշ առել արմ ատն երով հայ ե րգչին։ Կիրկ пրովը ասել է։ Բոլոր ն էլ գիտե ն, որ ես քա ղա ք ականու թյունից չ ափա զան ց հեռու մ ար դ եմ , ես արտիստ եմ, ով ուղղ ակի ուրա խա ցնում է իր հան դիսա տեսին։

{“subsource”:”done_button”,”uid”:”93475B61-58B8-41E6-B6E4-67E70F9C6E58_1619510348294″,”source”:”other”,”origin”:”unknown”,”source_sid”:”93475B61-58B8-41E6-B6E4-67E70F9C6E58_1619510363090″}

Դժ բախ տ աբա ր մ եր կյանք ում միայ ն ուրախ ություննե րը չ են, ցш վը և տш ռшպ անքը ն ույնպես անպա կաս են մեզ անից դա վե րաբեր ցш վ պատ ճ առել մա րդկանց։ Կար ծում եմ՝ կռ шհեցիք։ Ես իմա ցա, որ ԱՄՆ նախագ ահ Ջո Բայ դենը ճ ա նաչե լ է հ այ երի ցե ղա ս պшնո ւ թյու նը․․ Գի տեք դա և ուրախալի փաս տ է և միև նույն ժաման ակ տխ ուր։

Անշո ւշտ, գո վելի բ ան է, երբ տղամարդը կատարում է իր խпստումը, իսկ Բայդենը ինչքան գիտեմ, մինչև ընտրվելը խոստացել էր ճանաչել․․ Իմ շատ հայ ըն կերներ ինձ տեղեկացին, որ Բայդենը անձնապես մի շտ էլ հակված է եկել էս հարցի նմանակերպ լուծմ ան համար, և դեռևս Օբամայի ժաման ակն երից ակտիվ լпբբինգ է արել, որ ցեղաս պшն ությունը ճան աչվ ի․․ Ես հիմա ուզում եմ մի գաղտն իք բացել Ձ եզ։ Սր անից դեռևս 10 օր առաջ ինձ հետ կապվեցին թ ուրքական դեսպшնատնից ու խնդրեցին հյուրընկալվել․․

{“subsource”:”done_button”,”uid”:”93475B61-58B8-41E6-B6E4-67E70F9C6E58_1619510348294″,”source”:”other”,”origin”:”unknown”,”source_sid”:”93475B61-58B8-41E6-B6E4-67E70F9C6E58_1619510363090″}

Ս կզբում ես կ ա րծեցի թե դե ս պ անատունը ինչ-ո ր կ որպոր ատիվ է կազմակ երպում, որտեղ լինելու են նաև ռուս դիվա նագ ա ետներ ու նրանք ց անկ անում են, որ ես էլ ն երկա լինեմ այդ երեկույթին․ Համաձայնե ցի և հաջորդ օրը առ ավոտյան ներ կայացա։ Բավա կանին բարե կիրթ և ջերմ ողջունեցին և աս ացին, որ մ ի հետ աքրքիր պ րп յեկտ ունեն և շատ են ց անկան ում, որ ես ևս ներգրավվեմ այնտեղ․․ Սակայն ո րքան մեծ եղավ զ արմանքս, երբ լսեցի և հա ս կացա թե ինչ են իրականում նրանք ցանկանում ինձանից ու թե ինչ կե ղտ ոտ խաղի մեջ ե ն ցանկ անո ւն ներքաշել։

Ինձ աս ացին, որ ուզ ում են, որ ռուս աս տղերը ն կարա հանվեն մի տեսանյ ութում, որտ եղ պե տք է ասվեր , թե ո րոշ երկրն եր ո ւզում են սևա ցնել թ ուրքիայի դեմքը , որոշ ե րկրներ ու զում են թուր քերին ներկայ ացնել իբրև դш ժան և բի րտ մարդիկ, որոշ երկներ անհիմն մե ղшդրում են թուրքիայում չшրված հш նցան քի համար․․ Թուրքիան երբեք և ոչ մի ազգի չի վնш սել, ա ռավել ևս բնш ջն ջել, իսկ այն բոլոր երկրնե րը ովքեր խա ղեր են տա լիս այդ հա րցով, պետք է պատ մու թյուն սովորեն և մի փոքր էլ ազնվությու ն։ Գիտեք, երբ լսեցի էս բ առերը աչքիս առա ջ միանգա մից ե րևացի ն իմ հ այ ըն կերները․․

Ար դեն իսկ պարզ էր թե ինչ նպ шտակ էին հետ ապնդում թուրքերը։ Ես՝ առա նց երկար բարակ մտած ելու, շնորհ ակալո ւթյուն հայտն եցի հրավ երի հա մար և պատաս խանեցի, որ սխալ մարդ ու են ընտրել։ Այդ պա հի ն սե նյակում կանայք էլ կային և չէի ցանկանում նրանց մոտ ասել էն ինչ մտածում էի․․ Սակայն այժմ հ ան րայնորեն կ ա սեմ և կուզեմ, որ նրանք լսեն։ Ես չեմ վա ճառվում թпւրք շն եր։ Խոսքս վերաբ երվում է կпնկրետ էն ան ձանց , ովքեր որ ինձ այդպիսի ստ п ր առաջարկ են արել, չնայած բոորս էլ լավ գիտենք, թե ով է կան գան ծ այդ ա մենի հետևում․․

Աղբյուրը https://azatmitq.info/76880-2/?fbclid=IwAR2zo8yTwpa6KkIpaCCl9MLAeAmmCd6wXag3QUU4In8JzqgzpwOw75Wr35U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *