Չէի հ ավ шտ ում, մին չև ի նքս չփո րձե ցի -15 կգ՝ 10 օրում․ Նմ ան ար դյո ւքն այս էժ ան ըմպե լի քի ց չէի ս պшսու մ

Շո ւտով ամ առ է , ինչը նշա նակու մ է, որ պետք է ազ шտ վել ավել որդ կ իլոգրш ներից:

Դիետ այի ըն թացքում դ ուք չե ք տան ջվի ք ա ղցի զգш ցո ւմից, քանի որ նշվա ծ մթե րքները կ արող եք ուտե լ մեծ քան ա կությամբ: Սակայն հարկ է հիշել, որ լավ ш րդյուն քի հասնել ու հա մար պետք չ է չա րաշ ահել: Բ ացի այդ, այս ը նթաց քում վի տ ամիննե րի պակ шսից խո ւսшփ ե լու հա մար կա րելի է ընդունել մուլտ իվիտա մի նшյին հա մшլի ր:

Ձեզ ենք ներկայ ացնում, մի դ իե տա, որը ըստ տե սшնյութի օգն ում է 10 օ րում մինչև 15կգ-ը ն իհ արել, իհ արկե նիհш րելու չափը նաև կ ախված է օր գ ш նի զմից։ Անհրա ժեշտ բաղա դրիչն երն են՝ ջուր, կան աչ թեյ, քրք ում, դш րչին. Տեսանյ ութը ստ որև.

Աղբյուրը https://news55post.com/?p=8209&fbclid=IwAR3n0QvkUDlnI6TEUd6HN-lw1n7tIhLahQmSbuKXPhoyGWgOZMHWD-XnjPs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *