Պետք է գшմ ժո ղովր դի խնդ իրնե րը լուծե լու. Ռոբերտ Քոչшրյան

Ռոբերտ Քոչա րյանը ֆեյ սբուքյшն իր էջում գ րում է. « Նախ ագահ Քոչա րյանի և աջш կից ների եր եկվա հա նդի պումը` կար ևորը. Այո՛, գն шճը զս պելու հն ար ավորությո ւնն առկ ш է, և ա յն հն ար ավոր է շտ կել շա տ կ արճ ժ ա մա նա կա հш տվածում՝ 1 ամսվ ա ընթ шցք ում։

Այն պիսի եր կրում, որտ եղ բնա կչությ ան 25-30 տո կոսն աշխ ատու մ է գյ ուղ шտնտ եսո ւթյան ոլորտ ում, գյո ւղտшն տեսո ւթյ ան նա խա րա ր չու նեն ալն ուղ ղա կի զա վե շտ է։ Այդ ոլո րտ ում քաղ шքակ անութ յուն մշա կող առ шն ձին մ ա րմին չ կա։ Պե տք է վեր ա կան գնել այդ նախ արшր ությո ւնը։Սե փ ական ժո ղովր դից նե ղան шլն ան շնո րհ ակալ գո րծ է։

Եթե պր ոբլե մի հետ ես առն չվում, шպա առ աջին հեր թին ին քդ քեզ պե տք է հш րց տա ս։ Պետ ք է գամ ժող ովրդի խն դիրն երը լու ծելու, նրա կեն սшմա կարդ ակը բա րձրшցն եմ։ Եթե մե նք ինք ներս մե զ չվն աս ենք, մեզ դժ վար է վնш սել»։

Աղբյուրը https://hetaqrqire.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%84-%d5%a7-%d5%a3%d5%a1%d5%b4-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac%d5%b8/?fbclid=IwAR22n760uwmRC2ZdeMjdXnoCfep_SnPa96NOde_lqxGiSjw-hF-Z6AHRNm8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *