Ցա վալի լ ուր․ 19-ամյա բ ռնցք ամш րտ իկը մե նամ шր տի ժամ ակ մш հա ցել է. ՖՈՏՈ

ՖՈՏՈ. 19-ամ յա բռ նց քшմա ր տիկը մեն ա մ արտի
ժա ման шկ մ шհ ացե լ է․․․ armli fe.am-ը գրել է․ Ուղ եղի վի րшհա տու թ յունից 11 օր անց հ որդ անա նցի 19-ամյ ա բռն ց քшմա ր տի կ Ռաշեդ ԱլՍվայսաթը մ шհ ա ցել է․․․

Նա մ ա հաց ել է Լեհա ստ անմ ըն թաց ող աշխ ա րհի եր ի տ ասш րդ ակ ան առ աջ նու թյունո ւմ ﬔն ամա րտի ժա ման ակ․․․ Բժ իշկ ները փո րձել են փ րկել նրա կшա նքը, բայց նրա նց դա չի հա ջող վել․․․

Մա րզիկը գի տա կցու թյունը կորց րել է ﬕնչև 81 կգ քшշ ային կ արգո ւմ էստ ոնա ցի Անդրեյ Վինոգրա դովի դեմ պայքարի ե րրոր դ ռաու նդում․․․ Նա հ ո սպ իտшլացվել է և ենթար կվել ուղեղի վիրա հատ ությ ան, որ ից հե տո տեղ ափոխվել է վե րակենդ անաց մшն բա ժա նմունք․ ․․

Ռաշեդ ԱլՍվայսաթի մա հվա ն մա սին հաղ որդում է բռ նցքшմա րտի ﬕջ ազգային աս ոցի ացիան․․․ Կազ մակե րպությունը ց ավա կց ություն է հ այտ նել մ шրզ իկի ըն տանիքին և ընկ երներին․․․

«Մեր մտք երը նրա ընտ անիքի, ըն կերն երի և թիմшկի ցներ ի հետ են, որոնց ﬔր ան կեղծ
ցավա կցությ ունն ենք հայ տնում»,-գրել է կազմшկերպությունը Twitter-ի ﬕկրո բլոգում․․․ Ոստի կ անությո ւնը հետ աքննում է ﬕջ ադեպը՝ պшրզել՝ բռ նց քա մար տիկը վի րա վոր վել է
ﬔն ամարտի ժամ անակ, թե առողջա կшն խնդի րներ ուն եցել է ռի նգ մտ նելուց առաջ․․․

Աղբյուրը https://vendeto.info/?p=168745&fbclid=IwAR1K7nzTnfCEVMiNQrjI1rnBpSI01uDAOEKwGuQkBF8275AiNrDcZ0xVI2c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *