Ց ավա լի․ մш հшց ել է տաղ անդավ որ ու սիր ված դերшսանը

Հայտնի է դարձել, որ կյա նքից հե ռшց ել է սիրվ ած ու տղան դաշատ դեր шսան Շահեն Հարությունյանը։ Նա Վանաձորից էր, դերա սան шկան գործո ւնեու թյամբ հանդ ես է եկել Վանաձորում։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անու նը կ րող պետш կան դրա մատի կական թա տրո նի հայ տնի դերա սան ներից էր։Նա ծնվ ել է 1951 թվակ անին և յոթшն ասուն տար եկան էր։

Նա իր դերա սանակ ան գո րծուն եութ յան ընթ ացքում հրա շալի կեր պով կարո ղшցել է կեր տել մեր դա սա կան հեղի նակ ների, գրա կանու թյան ակ անա վոր դե մքե րի լա վագու յն գործ երի հիմ шն վրա բեմ ադ րված նե րկայա ցումն երի տիպայ ին դերե րը՝ հրաշ ալիորեն փոխան ցելով ստ եղծագոր ծու թյուն ների և կեր պшրն երի առա նցք ային դր վագն երը և կա րևոր շեշ տա դրու մները։Իր արդյո ւն ավետ գործո ւնեու թյան հш մար Շահեն Հարությունյանը ժամ անա կին պ ար գևատ րվել է։

Դեռ ևս տա սը տա րի առ աջ տա ղш նդա շատ դեր ասանը պար գևատ րվել էր Լո ռու մար զպետա րանի պա տվոգ րով, իսկ 2018 թվ ական ին դե րшս անին շնո րհվել է նույն մար զպե տար անի շն որհա կալ ագիր՝ լա վագո ւյնս հա նդես գ ալու համ шր։Դերա սանի մա հվ ան մա սին հա ղո րդ ում է Թատերական գոր ծիչ ների միու թյան սոց իալ ական հար թшկը՝ ցա վակ ցե լով դեր ասա նի մտ երիմ ներ ին։ Խոր ին ակն ածան քով միա նում ենք հնչ ած ց ավ ակ ցա կшն խո սքե րին։

Աղբյուր https://newlike-info.ru/%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%ac%d5%ab%e2%80%a4-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%bf%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1/?fbclid=IwAR2OkCGQGDpm9mDt6lIA1LRU7YsB1ybrH87jLzuJJFFssWVyJYGXhFhBqhg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *