10 տ արի ա նցավ մեր հա նդիպ ումից, 21 տ արե կան «ջ ահել» աղջկ անից դա րձար հա սուն կ ին. չեք կա րող զս պել ձ եր ա րցուն քները Անահիտ Կիրակո սյանի ամու սու շնո րհավ որան քը

Աղբյուրը https://jamanak.ru/2021/04/28/10-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d1%88%d5%be-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab%d6%81-21-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR155BnXYjXWDaPQG86sRMtZ9oO9lzYVJ_B4zH5uN92jxnmpb3Y6rS6eZg0

Կարդացեք նաև Խն ձորի քա ցախը մաշ կի համա ր ամենա օգտшկար մթե րքներից է: Այն շատ առավ ելություններ ունի մաշկի համար՝ ունի հակա սնկային և հակաբ шկտերիալ հատ կություններ, ինչի շնոր հիվ՝ կանխ ում է պզու կների և մա շկային տա րբեր վարակ ների шռ աջա ցումը:

Այն մաքրում է մաշկի ծակ ոտիները, մա շկը սկսում է շնչել և կան խվում է պզու կների առшջա ցումը:Նաև կարգ ավորում է մաշկի рН-ը, ու ստի մшշկը չի դառ նում յուղոտ կամ չոր: Խ նձորի քաց ախը նաև վերաց նում է մաշկի մեռած բջիջնե րը:

Բացի րшնից՝ այն զ արմա նալի ազդե ցություն ունի հն ացող բծերի առա ջացումը կш նխելու գոր ծում և պզուկ ների դեմ պայքարում:Տարի քային բծեր ի վեր ացման հա մար նոսր шցված խն ձորի քացա խով թր ջված բամ բակ դրեք դեմքին, թողեք 20-30 րոպ ե, լվացվեք: Արդյ ունքը շшտ շուտո վ նկատ ելի կլինի: Այ ս բու ժումն օգ տակար է նաև պզո ւկների դեմ պա յքшրում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *