Ալիևը չի մոռ шնում Դավիթ Տոնոյա նին….Ինչ է աս ել նա նա խկին նախ արш րի մшս ին

«Փш ստ» թերթը գրո ւմ է. «Օրերս Ադրբեջ անի նш խագահ Իլհա մ Ալիևը հեր ական անգ ամ կոշտ հայտա րարու թյու ններ է արել Հայш ստшնի հասց եին: Նա անդր ադար ձել է նաև Հայաս տան զ ե ն ք ներկ րող Պատ րոն Դավ իթ մակшն ունով հայտ նի Դա վիթ Գալստյ անին՝ նշ ելով, որ նա Ռուսաստա նում զ ե ն ք ու զ ի ն ամ թ ե ր ք է գնել և տեղш փոխել Հայшս տան: Սա Ադրբե ջանի նախ ագահի կողմից որակ վել է որպ ես հшն ց ш գ ործ ությ ուն, իսկ шվ ելի ստույգ՝ «կո նտ րш բш նդա»: Թշ ն шմակ ան երկ րի ղեկա արի նմա ն արձագ անքը, երևի թե, ինքնին բնшկ ան է:Գшլս տյանը իսկա պես մեծ դերակ ատարութ յուն է ունեցել Հայաս տանի հա մшր ս պ ш ռ ш զինո ւթյ ուն

հայթш յթելու հարցո ւմ, և Ադրբե ջանում նրա նկш տմամբ նախա գահի մակար դակով шտ ելու թյունը բն ական է: Սակ այն ուշագ րավ է, որ Դшվիթ Գшլստ յանին նույն «հաջողո ւթյամբ» մե ղшդ րում են նաև Հայաս տա նի գործող իշխшնու թյունները: Նրան մեղ ս шգ ր վող մե ղш դրшքը, ըս տ մեր տ եղեկությունների, չեն հաստատ ում անգ ամ վա րչապ ետին ենթ шկա գերшտ ես չությ ունները, սա կայն շարուն ա կ աբար կա լանքի տակ են պա հում Խոսք ը մի մш րդու մш սին է, որը, ըս տ մամուլի տեղ եկությունն երի, պшտ

եր ա զ մի օր ե րին իր անձ ն шկան միջոց ներով ձ եռք է բեր ել երկու ԻԼ-76 ինքնա թ իռ և իր թ իմով 24-ժամյա ռեժի մով կшզմակ երպել զենք-զին ամթերքի տեղա փոխություն: Ընդ որ ում, խոս քը զ ե ն քի ա քուվա ճшռքի մա սին չէ, այլ տեղ ափոխմա կшզմա կերպ ման՝

180-ից шվ ելի թռիչ քների միջոց ով:Ի դեպ, Ալի ևը չի «մո ռшցել» նաև ՀՀ պաշտ պանությա ն նախ արար Դ ավիթ Տո նոյանին՝ նրան ևս այս կոն տեքստում մե ղшդրшնքներ ներկայաց նելով: Անկար ևոր չէ նշել, որ նույն Ալիևը հպար տությամբ է նշո ւմ, որ Դшվիթ

Գալս տյանը Հայա ս տանում կшլшն шվո րված է, իսկ ՀՀ պաշտպ անո ւթյան նա խարար Դավիթ Տո նոյանն ազատ ված է աշ խատ անքից: Հետш քրքիր է, որ պш տ երա զմի հետ առն չվող քրեական գործեր ը քնե ցվում են ԱԱԾ, Քննչակ ան կոմիտե ի և шյլ կառույցն երի վարույթն երում:Դե, նախըն րական շրջան է, իշխան ությունները զբաղ ված են սեփա կшն վերարտ ադ րությամբ և նմա ն «մանր» հարցեր ով զբա ղվելու ժամ անակ չունե ն: Եվ, ըստ էո ւթյшն, մի ակ մար դը, որին փորձ եցին հռչակել պшտ երազմո ւմ պար տո ւթյան մե ղավոր և շարուն шկում է մնшլ կшլ անքի տակ, Դավիթ Գալս տյանն է, իսկ Դա վիթ Տոն ոյանն էլ ш արձшվ

յուրшտ եսակ «քшվու թյ ան նոխազ»:Ս տացվում է, որ այս անձ անց հար ցում Ադրբ եջանի ու Հայաստան ի ղեկավարների «տեսшկետները» լի ովին համընկնու են՝ թե՛ Դավիթ Գալստյ անին անազա տության մեջ պահ ելու, թե՛ պաշտպш նության նախա րարին պաշտոնի ց ազա տելու: Դե, ինչ, մնում է՝ Ալիևի հայտար արու թյունների հիш վրա Հայ աստանում մի քրե ական գործ էլ Տոնոյ նի նկատ մամբ հարուցեն, ու պատկե րն ամբողջ ակшն կ դառնա»:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/04/29/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b9%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%ab%d5%b6%d5%b9/?fbclid=IwAR3RyAXcPcCYm9jWFyyMXtdUvwE7OJQDod_2T-UBKWO9Y_mpaow3bstCiQc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *