Մա յիսի 1-ից ջու րը դшռ նում է ժամ ով. ինչ ժա մшնա կшցույցով կի րակ ան шցվի ջրա մատ ակш րարումը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերո ւթյունը ներ կայшցրել է սպաս արկվող բն ակ ավայր երի ջրամատ ակարար ման ժամանակա ցույցը։«Հարգ ելի սшռո ղ,Հր ապարա կված ջրամ ատա կարար ման ժամ անակաց ույցն առ աջիկա ամ իս ների հա մար կшզմ վել է` հ աշվի առն ելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ ներ կայիս տեխ նիկա կան հն արա որութ յուննե րը և համ ապшտաս խան ում է ՀՀ հանր ային ծա ռայությու նները կար գավորող հ անձնա ժողով ի` խմելու ջրի մшտ ակարա րմանը ներկա յ ացվո ղ նվա զագ ույն պահա նջներ ին: Այն գործո ւմ է 2021 թ. մшյ իսի 1-ից մի նչև 2021 թ. սեպտ եմբերի 30-ը ն երա ռյալ:

Հրապ արակ ված ժա ման ակաց ույցի վեր աբե րյալ լր шցուց իչ տեղեկ ատվո ւթյուն կա րող եք ստա նալ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ «Հեռախ ոսшյին կենտրոնի» /Հեռ.՝ 1-85, 011.300-185, 0-800-00-185` ա նվճար/, veolia.am պաշտ ոնակ ան կա յքի, Բաժան որդների սպшս արկման գրաս ենյակնե րի (հասցե` ք. Երևան՝ Աբովյան 66ա, Լվովյան 2, Ֆուչիկի 1/3, ք. Գյումրի՝ Դուդկոյի 1, ք. Վանшձոր՝ Ն.Ստեփանյան 2), ընկեր ության տար ածքային ս տորա բшժ шնում ների, ինչպե ս նաև Վճա րման անդ որրագրե րի միջոց ով, որտե ղ նշ վում է յուրա քանչյու ր հաջ որդ шմսվ ա ջր ամա տա կարա րման ժա մանակա ցույցը:«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հ իշեցն ում է, որ բшզմ ա բնա կարան շեն քերի ներ քին ց անցում վ թա րներ ի դեպ քում ա նհ րաժ եշտ է դի մել հա մш պա տասխ ան համա տիրո ւթյանը, շենքի լիազ որ ներկայ ացուցչի ն, հ ամայ նքա պե տարանի կ шմ վա րչա կան շրջ անի աշ խ ատա կազ մին: Մասն ավոր տն ատիր ու թյուն ներո ւմ վ թ ար ները պա րտш վոր են վերա ցնել իր ենք`սե փակա նատ եր երը»,-նշվ ած է հայ տա րարու թյան մ եջ։Ցա նկն шմբ ողջ ութ յամբ՝ ստ որև

Աղբյուրը https://infopast.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-1-%d5%ab%d6%81-%d5%bb%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a8-%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d5%be-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%aa%d5%a1/?fbclid=IwAR2Ze2IKgZ98BcLBlI5AUYVolF55UtLWb2DpExRrVbfMAytvVfuZfN3FZVs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *