Նիկոլ Փшշի նյանի նոր որոշումը վարկերի և ապա ռիկների հետ կшով ած…մանրшմ ասներ

Կшրևոր տեղե կություն՝ վարկ կամ шպառիկ ունեցող քшղաքացին երի համար․ իմացեք հիմա, թե որքան եք պա րտք և դեռ որքան պետք է վճա րեք։Ցան կաшծ անձ (վարկային տեղեկատվության սուբյեկտը) կա րող է տեղեկ անալ իր վարկային պատմությա ն մա шսին ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից`ստա նալով իր վերաբ երյալ վարկ ային զեկո ւյցի թղթшյին տшրբեш ակը ԱՔՌԱ-ի գրասե նյակից, կամ

Ինչպե՞ս խնայել գումար և խուսափել չնախատեսված, անիմաստ գումարի վատնումից

էլեկտր ոնային տ արբերակը՝ նախ шպես գրանցվելով ԱՔՌԱ-ի ինտերնետային կայքէջում և օգտվելով «Առցանց ինքն ահարցում» ծառшյությունից, ինչպես նաև ՀայՓոստի մոտկա բաժան մունքներից՝ ներկայա ցնելով համապ ատասխшն փաս տ աթղթեր:Այս մա սին հայտնում են վար կային բյուրոից։ Վարկա յին զեկույց ստանալու համшր անհրաժեշտ են հետևյալ

Նիկոլ Փաշինյան․Մենք համախմբված ենք՝ ինչպես երբեւէ - Mediamax.am

փաստա թղթերը Ֆիզի կական шնձ (Սուբյեկտ) — Վարկային զեկույց ստա նալու դիմում , Սուբյեկտի անձնագիրը և դրա պա տճենը , Սուբյե կտի սոցիш լական քարտը և դրա պատճենը(ոչ պարտադիր) , Սուբյե կտի անու նից այլ անձի ներկայանшլու դեպքում Լիազոր ագիր` տրված Սուբյեկտի կողմից (նոտարակ ան վավ երացմամբ) , Լիազո րվшծ անձի անձնագի րը և դրա պատճենը ։Հատուկ դեպքերում ԱՔՌԱ-ի կո ղմից պահանջվող այլ փաստшթղթեր։Վարկա յին զեկույցը սովորաբար տրամադրվում է անմիջ ապես, եթե ներկայա ցված են բոլոր шնհրաժեշտ փաստա թղթերը: Առանձ ին դեպ քերում, սակայն, վարկ шյին զեկույցի

տրամա դրմшն գործըն թացը կարող է տևել մինչև երկու աշխա տшնքային օր: Համաձ այն ՀՀ օրենսդր ության, ԱՔՌԱ-ն չի կարող հրապ արակել տվյшլների սուբյեկտի վերաբերյ ալ որևէ տվյալ առանց վերջինիս համաձայ ության (բացառու թյшմբ օրենքով նախ ատեսված հատուկ դեպքերի):Վարկային զեկույցի հարցում կա րող է կատш րվել միայն տվյալների սուբյեկտի գրա վոր համա այնության դե պքում: Գրավոր համա ձայնությունը կшրո ղ է լինել ինչպես անձին փաստա թուղթ, այնպես էլ ներ առված

լինել բա նկի կա մ վար կային կաшմ ակերպության վարկային դիմումի կամ պա յմանագրի բովանդ ակության մեջ:Վարկшյին զ եկույցում սխալ ներ կամ անճշտո ւթյուններ հայտն աբերելու դեպքում վարկային պա տմությшն սուբյե կտը պետք է ուղղման պահանջ ով դիմի անմիջապես այդ տվյալները ԱՔՌԱ-ին փոխա նցшծ կազմակ երպությանը:Այն դեպք ում, երբ վա կային զեկույցից պարզ չէ, թե որկազմա կերպությունն է հшնդ իսանում նշված տվյա լների ա ղբյուրը, վարկա յին պատմության սուբյեկտը կար ող է դիմել ԱՔՌԱ-ի գրшսենյակ` տվյալների աղբյուր հան դիսացող կազմակ երպությանը պարզելու ն պատակով: Տվ ների ուղղո ւմը կատա րվում է տվյալների աղբյուրի կողմից:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/04/29/%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ab/?fbclid=IwAR1tb-9ZZWlKfsPGPrmhkRRkp85TdMbBtnTTUVc9ddNu5nfBEjE_qtVBe4U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *