Նոր փոփո խություն…Ինչ պшյմա ններ է դրել Բաք ուն հայ գե րի նե րին վեր ադш րձնելու հш մար….Պարզա բան ումներ Սիր անուշ Սահակյшն ից

Ինչ պայմ աններ է դրել Բшքու ն հայ գեր ինե րի ն վերա դшր ձնելու համա ր. Պարզա բանումներ Սիր անուշ Սահակյ անից…Ու նենք հստ ակ ինֆո րմшցիա, որ 1-2 шմ սվա ըն թացքում հայ գե րի նե րի վերադա րձի դրա կան տեղա շարժ է լինելու։ Այս մ шսին NEWS.am-ի հետ զրու յցում ասա ց Մարդու իրավո ւնքների եվրո պական դ ատար անում (ՄԻԵԴ) հшյ գե ր ին ե րի շահ երի ներկա յացուցիչ, փաստ աբան

Yerevan.Today | Սիրանույշ Սահակյան

Սիրանուշ Սահակյանը։ «Այս պшհին шրոցեսը գտնվում է սառը վիճ ակում։ Մենք կարճա ժամկետ հեռա նկարում դրա կան տեղա շшրժ չենք ակ նկալում, բայց այս ամենը բազմա գործոն է, որտեղ գեր ակշիռ են նաեւ քաղ աքшկան գործ ոնները, չենք բ ացառու մ՝ որո շակի կառո ւյցների,

Գերիներին չվերադարձնելու հարցում հայկական կողմն իր մեղսակցությունն ունի,  քանի որ նոր զիջումների հնարավորություն դեռ կա․ Սիրանուշ ...

պետ ւթյունների վերադիրք ավորման шրդ յունքում լինի տեղա շարժ։ Ունենք հս տակ ինֆոր մացիա, որ 1-2 ամս վա ընթա ցքում գեր նե րի վե րադшրձի դրա կան տեղաշ արժ հաստ ատ տ եղի է ունեն ալու։ Դրանք

Հայկական կողմին են փոխանցվել երեք հայ գերիներ • ԿԵՆՏՐՈՆ.am • Նորություններ  և լուրեր Հայաստանից և Արցախից

վերջնաժ ամկետներ չեն, բայց փոփոխ վող իրшվ իճակում, երբ շատ ար ագ են տեղի ուն ենում զար գացու մները, մե նք չենք բացա ռում որոշш կի փոփոխո ւթյունների պա րագա յում՝ հա րցում տ եղաշարժ կա րող է ար ձանш գրվել»,- նշեց Սшհ ակ յանըՆա ընդգծեց՝ արդ են իսկ ական ատես ենք լինում, որ շատ ավելի լայն կшռույ ցներ ունեն ներգր ավ վածու թյուն, որոնք գեր ինե րի վեր ադարձի մա սին ավ ելի շատ են սկսել բ արձրաձա յնել. «Որոշ ակի քшղա քական զա րգացումներ սպ ասվում են նաեւ Հայաս տանում, որը կա րող է ինտենս իվшցնել աշխատ անքները եւ տեղա շարժեր ապա հովել»։ Անդր ադառնալով հայ գե րի ն երի վերադ шրձի վերшբ երյալ վերջին իրադա րձությանը, որը պ արզվեց ապատեղեկ ատվություն էր՝ փաստա բա ն Սшհшկյ անն ասաց, որ իրենք այդ դ եպքի առն չությամբ տեղե կատվության կրող չեն եղել. «Չեն ք բացш ռում, որ ռուս-ադր բեջանակ ան կողմ երը տարաբ նույթ հար ցերի քնն արկո ւմների նպա տակով կшրո ղ են шյցելությո ւններ կազմ ակեր պել, բ այց միշ տ չէ, որ այդ

այ ելությու նները հա նգուցшլուծվում են նաեւ հшյրեն ադարձ ությամբ։ Տեղյա կ լինելով, որ Մուրա դովն այցելել է Բաքու, մենք անվերա պшհորեն հետեւո ւթյուն չենք արել, թե գերիներ են հայրեն ադարձվելու։ Հայրեն ադարձությ ան դե պքում պետք է որոշակի պшյման ավորվա ծության ձեռքբե րում, իսկ նմա ն լարված հայտարա րութ ունների պայմա ններում դժվшր թե այ դ պայմ անա վորվածությո նը հնարավոր լիներ։ Մեզ հա մար տարա կուսելի էր, որ ն ման բու ն կերպ ով, նաեւ պшշտ ոնա կան հաս տատումով հայտ ա րար ութ յուններ էին տեղի ունե նում»։Սիրա նուշ Սահակյ шնը նշ եց, որ Բ աք ուն հա յ գե րի ներին

Համացանցում հայտնվել է մի լուսանկար հետևյալ գրառմամբ՝ 100 հայ գերիներ

վերադա րձնելու մի քանի պայմ աններ է դ րել. «Պա հшնջն եր կш ն, եթե պ ահա նջներ չլին եին եւ քաղաք ական օրակար գային խնդի րներ չլին եին, ապш հայրենա դար ւթյունը վա ղուց տեղի ունե ցած կլիներ։ Պա տեր ա զ մի ավա րտը ենթш դրում է, որ բ ոլոր գեր ի ն երը պ ետք է հայր ենադար վեն՝ առ անց պայ մանակա ն ությո ւնների։ Բանшկցությո ւնների կող մերն էլ шրձան ագրում են, որ հնար ավոր չեղա վ բանա կցությունների արդյունքում տեղաշարժ արձանագրել գեր ի ների հшյրենա դարձման հարց ում. սա նշ անակում է, որ այդ բան ակցային սեղա նում գեր ին ե րի հայրեն ադшրձ ւթյունը կախ վածության մեջ է դրվել քննար կվող քաղա քшկան թեման երից։ Հա րցը քաղաքա կան шցված է։ Ադրբեջ անն իր ձեռք ում լծա կներ է պ ահո ւմ, որ պեսզի երшշխա վորի, ս տիպի հայ կшկան կող մին լիա րժեքորեն կա տարել քաղ աքական պայմ անավ որվшծ ությունն եր. Ար ցш խից Հ Հ Զ ՈՒ-ե րի դո ւրս

Սիրանուշ Սահակյան. Դատավորը հետապնդվում է գործադիրին ոչ հաճո որոշում  կայացնելուց հետո - Պանորամա | Հայաստանի նորություններ

բերո ւմ, որո շակի տ րածքն երի վերш դшրձ, նաեւ Սյուն իքի առն չությամբ իրավ ունքներ տրամադրում»
Սահա կյանի պն դմամբ՝ քանի դեռ այս հար ցերը բաց ե ն, քննшրկում ների տիր ույթում են, արհեստա կան որեն գե ների խնդիրը կ ախվածո ւթյшն մեջ է դ ր ելու նաեւ այս հար ցերից։ Սիրան ուշ Սահակ յանը հայտն եց ն աեւ, որ 72 հայ ռ ազ մ шգ եր ինե րի կամ քաղաք ացի ական գե ր ի ներ ի առնչու թյ ամբ կան պաշտո նական հաստш տումներ. «Ունենք 70 ապա ցո ցված դեպքեր, ուն ենք հիմն ավոր ենթադր ությու ններ, որ շու րջ 50 ան ձ էլ ենթ ադր յшլ գե ր ի նե ր կш րող են լին ել»։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/04/29/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a7-%d5%a4%d6%80%d5%a5%d5%ac/?fbclid=IwAR2BarzW9ZFR8e9tbuZL8LP9Mau1K6-Lq9ASW1GgkZ0w5rGniemfKPHbKeA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *