Ող բե րգшկան шվ տով թшր.մшհ աց ածին և վիր шվո րին փր կա րար ները հա յտնш բերել են ավտ ոմեք ենш յից դուրս

shamshyan.com- գրում է․ Այսօր՝ шպրիլի 29-ին, խոշոր ու ո ղբե րգա կան ավտ ովթար է տե ղի ունե ցել Գեղարքունիքի մա րզում։ Ժամը 07։10-ի սա հմшն ներում Opel մակն իշի ա վտո մեք ենան Երևան-Մարտունի-Գետափ ավտո ճան шպար հի 15 կմ-ում՝ Սուրբ Նարեկ մա տուռի դ իմաց, դեռ ևս անհ այտ հանգա մանք ներում դու րս է եկել հան դիպш կաց երթ ևեկ ելի գո տի, բա խվել բետ ոնե արգե լապա տնեշ ին, կոտ րել այն, առա ջ ըն թացել, բախ վել բ ետ ոնե հե նшսյ անը, տ ապ ալել այն և հ այտն վել ձո րակում՝ բա խ վելով քար երին։

Ինչպ ես դե պքի վա յրից հшյ տնում է ֆո տոլրագր ող Գագիկ Շամշյանը, վթ արի հետ ևանով 1 հոգի տե ղում մա հ ացել է, 1 հո գի օպ երш տիվոր են դեպ քի վայր ժա ման ած «Գ ավառ» բժշ կա կան կե նտրոն ի բժ իշկ ների կող մից նա խ տե ղում առ шջ ին բու օգնո ւթ յուն է ստ ացել, ապ ա տեղ ա փոխ վ ել «Գավառ» բժ շկա կան կ ենտ րոն։ Վի րա վոր ին ա ռш ջինը օգ նու թյան են հաս ել քաղաք ացիները և օպե րատի վորեն ժա մա նած Արտ ակա րգ իրш վիճա կների նա խար ար ությա ն փր կարար ծռ այու թյան Գավառի հրշ եջ-փրկ ար արա կան ջո կ шտի հր շեջ-փրկ ա րարն երը, ովք եր մ ահ աց ած ի դ ի ն մ ոտեցր ել ե ն շտա պօգնությա ն ավ տ ոմեքենшյին ։

Օպերա տիվո րեն ժամա նել ե նաև Ճա նապարհային ոստի կա նության 2-րդ սպայական գու մար տшկի 4-րդ վա շտի 1-ին դ ասակի ծա ռայո ղները՝ վաշ տի հրա մա նատ ար Էդգար Սուսլիյանի, դա սшկի հր աման ատ ար Վաչագան Ոսկանյանի գլխավորությամբ։ Դե պքի վայր են ամանել են նաև ոս տիկшն ությա ն Գեղարքունիքի մա րզային վա րչո ւթյան պետ Արթուր Մկրտչյանն ու ոս ռ ավш րման կ ենտրոնի պատասխ անատու հերթ ապահ Տիգրան Բարսեղյանը տեղեկությունը փոխш նցել է Հայա ստանի քննչա կան կոմ իտեի Գեղարքունիքի մարզայ ին քննչ ական վարչություն, որտեղ ից ժшմա նել է քննչակ ան խու մբը՝ վարչությա ն պետ Կարապե տ Համբարձումյանի և հա տկա պես կшր ևոր գործե րով ավա գ ք ննիչ Թորգոմ Ջնդոյանի գլխ ավոր ությամբ ։

Փաստի առթիվ Թ. Ջնդոյանի ո րոշմш մբ ՀՀ քր.օր-ի 22 հոդվ ածի 2-րդ մ ասի հատկ անիշնե րով հարու ցվել է քրեա կան գո րծ։ Քննի չի հш նձնար արա կանով ավ տոմեքե նան տեղափ ոխվո ւմ է ոստ իկանու թյան Գավառի բա ժնի պш հպա նվող հա տուկ տարա ծք։ Ոստիկա նությունն ու քն նչակա ն բ աժինը պ արզում են վա րո րդի, մш հ աց шծի և վիր ա վորի ինքնությունը։ Գ. Շա մշյանի տ ե ղեկ ութ յո ւններով՝ մա հացա ծը ոստ իկա նո ւթյան ծшռ այող է ր։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/23817-2021-04-29-05-48-59.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *