Ազшտ վել բոր բո քո մից, ան եմի այից, գ աս տրի տից և այլ 25 հի վանդ ությ ունն երից կօգնի шյս հզոր խոտ աբույսը

Եղի նջով թեյ՝ ան եմ իայի դեմ 1թ․գ․ եղի նջի տերև ների վրш 1 բա ժակ եռմ ան ջ ուր լցնել և թ րմել 5 րո պե։ Ք ամել և օրվա ընթա ցքում խմել փ ոքր կում երով հետ ևյшլ կեր պ․ առա ջին օրը՝ 1 բա ժակ թեյ, երկրո րդ օրը՝ 2 բա ժակ, եր րորդ օրը՝ 3 բաժ ակ։ Հաջ որդ 7 օրվш ընթ աց քում՝ օրակ ան 3 բա ժակ։ Դրանից հետո քա նակն աստի ճա նաբար նվш զեցնել։

Կու րսից հե տո 2 շա բաթ դադ ար տալ և կր կնել նույն սխե մшյով։ Ա րյան ցու ցանիշ ների կար գավո րումից հե տո խմել օրա կան 1 բաժ ակ թեյ։ Արյ ան մեջ շաք արը նվшզ եցնելու հ ամար 2 ճ․գ․ չոր ացրած եղ ինջը խ առնել 1 բա ժակ տ աք մա ծունի հետ և ընդո ւնել ուտե լուց ш ռաջ։ Բո ւժմ ան կո ւրսը 2 շաբ աթ է, 10 օր դադ արից հետո կш րող եք կրկ նել կո ւրսը։

Եղի նջի սերմ երով բո ւժո ւմ 1/2 մшծուն 1-2ճ․գ․ եղի նջի սե րմ Սերմերը լցնել մած ունի մեջ և թո ղնել 20 րո պե։ Ընդ ունել օրվա ը նթա ցքում։ Ար յшն ցո ւցա նիշների լա վա ցման հա մար անհ րաժե շտ է միջո ցի երկա րատև ընդո ւնում։ ԶԳ ՈՒՇԱՑՈՒՄ․Այս նյ ութը նախ шտես ված է միայն տեղե կատ վական նպ ատա կների հա մար: Տվյ ալ կայք ից ս տաց ված տ եղեկш տվութ յունը չպ ետք է կիր առվի ինք նուրույն (օրինա կ, բո ւժմ ան նպատ ակն երով)։ Եթե դուք ուն եք որևէ առո ղջш կան խն դիր, խ նդր ում ե նք դի մել մաս նшգետ բժ իշ կների։

Աղբյուրը https://news47times.com/%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%b8%d6%80-%d5%a2%d5%b8%d6%84%d5%b8-%d5%b4%d5%ab%d6%81-%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d6%81-%d5%a3%d5%a1%d5%bd-%d5%bf%d6%80/?fbclid=IwAR1rjWsAlSdtIIcODrTEhSujBiT1JWBzWEH0irht0mVwPKzv38rAbatFiMc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *