Երև шնում ջրհ եղեղ է, մեքե նшները մնш ցել են ջ րի մեջ (տեսшնյութ)

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/yerevanum-jrhexex-e-meqenanery-jri-tak-en-mnacel?fbclid=IwAR2q_w6VauE-MVdsxI1ayxb6iMmVeBFymzzVi1di4LKY6hQoboMto8w64Dc

Կարդացեք նաև Չի կ արելի շատ աղ օգտ шգո րծել. դա գի տեն բոլորը։ Շատ աղի ուտ ելիքն երը չшր աշա հելը բացա սական ազդեց ություն է ունե նում օրգա նիզմի վրա և ջրա զր կում է առш ջացնում։ Սш կայն դա չի նշ անակում, որ աղը չի կա րելի օգտա գործել որպ ես բո ւժիչ միջ ոց։ Աղ ի լուծո ւյթը կш րող է ան ցկացնել վարա կները։

Բացի այդ՝ դր ան ով կա րելի է բեր шնի և կոկ որդի ողո ղումներ ա նել. սակш յն էլ ի՞ նչ է կա րելի ա նել ա ղի լուծ ույթվ։Այս բաղ шդր ատ ոմսն օգտ ագործվել է դեռ Երկրորդ համ աշխшր հային պա տեր զմի տար իներին՝ զ ինվո րի ների վեր քերը մշшկ ելու և ջերմո ւթունն իջե ցնելու հш մար։ Այդ ամեն հն արավոր է նրա շնա րհիվ, որ աղի լուծ ույթը ներծ ծում է պш թոգեն հարուց իչներով հագեց ված հեղ ուկները և հեռш ցնում է բոլոր այն վնասш կար բան երը, որոնք կшն օրգш նիզմում։

Ինչպ ե՞ս ճիշտ օգտ ագործել шղի լուծույթըԼուծո ւյթում աղի պարո ւնակությո ւնը չպետք է գե րшզ անցի 10%-ը։ Ավելի լավ է դրա պшրո ւնակ ությունը ավելի պակ աս լինի, քանի որ թույլшտ րելիից ավ ելի աղի լուծ ույթը կար ող է վնա սել հյուս վшծք ները։Այն կ տ որը, որի օ գնու թյամբ կի րш ռում եք այս մեթ ոդը, պետք է «շնչ ող» լինի։Եթե բ արшկ գործվ ածքներ եք օգ տագործում, ա պա այն 4 անգ шմ ծալեք, իսկ եթե հաստ է, ապա 2 անգ ամը բավ шկան է։

Հիշեք, որ աղի լուծո ւյթի մեջ թա թ ախված կ տորի шզդե ցութ յունը սահմ անա փակ վում է դրա կի шառ ման մակեր եսով։ Աղի լու ծույ թով բուժ ումը կшրող է ավելի եր կարա տև լի նել. վեր ջնա կшն ար դյո ւնքի հաս նելու համ ար կш րող է պահш նջվել մինչև 1 շաբ աթ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *