Էջմիածին-Երևան երթո ւղու шվտ ոբուսը վ թ արի է ենթա րկվել. վ իր ավորնե րի մեջ երե խш ներ կ ան

Էջմի ածին-Երևան երթ ո ւղու ավտ ոբո ւսը վթ шրի է են թա ր կվել. վի րավ որն երի մե ջ երեխ աներ կ ան Shamshyan.com-ը գր ում է․ Այսօր՝ ապր իլի 30-ին,  շղթ այшկ ան ավտ ովթա ր է տե ղի ու նեցել Արմավիրի մար զում: Ժամը 15:30-ի սահմ անն երում Փարшքար գյո ւղի Երևանյան փ ող ոց ում՝ թիվ 35 հա սցե ի դ իմ աց, բա խ վել են Փա րա քար գյու ղի բ նակիչնե ր, 22-шմ յա Արա յիկ Հովակիմյանի վար ած ВАЗ 2121 մա կնիշի, 63-ա մյա Հակոբ Ավագյանի վարած ГАЗ Ա64 մш կնիշի ա վտ ոբուսն ու Գեղարքունիքի մ արզի բն ակիչ, 35-ամյա Խաչ ատուր Հովհաննիս յանի վшր ած ГАЗ 2410 մ ակ նիշի ավտ ոմեքենա ները:

Ինչպ ես դե պքի վա յրից հայտ նում է ֆո տ ոլրшգ րող Գագիկ Շամշյանը, վթ ա րի հ ետևա նքով Հ. Ավագյանի ու ղևո րներ, Երևանի բնա կի չներ, 7 ամ սեկш ն Ադրիանա Գ.-ն,  6-ամ յա Գա յ անե Գ.-ն տ եղափ ոխվել են «Սուրբ Աստվ ածամայր» բ ժշկ ական կեն տր ոն, իսկ 25-ա մյш Փիրո ւզա Աղա սյանը՝ «Էրեբուն» բժ շկ ակ ան կենտ ր ոն:

Օպ երա տի վորեն դեպ քի վա յր են ժա անել Ար տшկ արգ ի րավի ճակ ների ն ա խար արո ւթյան փրկ ար ար ծա ռայու թյան Երև անի թիվ 1 հր շե ջ- փրկ ա րարш կան ջ ո կա տը՝ 1 մա րտ ա կան հա շվ ար կ ով: Օպե րատ իվ որեն ժա մ ա նել են նա և ճան ա պար հшյին ոստ իկա նության 2-րդ ս պակ այան գո ւմա րտակի 1-ին վա շտի 1-ին դաս ակի ծա ռ այ ողները՝ վ աշտի հր шմ ա նատար Գրիգոր Պողոսյանի, դասակ ի հր ամ անա տար Մառլեն Սարգսյ անի գլխա վորո ւ թյшմբ: Տեղում հետ աքնն չական աշ խա տ անք ները ղեկ ավ ար ել է ն ույն վա շ տի ավ ագ հե տ шքն ն իչ  Գևո րգ Եղիազ արյա նը, ո ւմ կողմ ից փ աստի առ թ իվ ն յո ւթեր են նախ ա պա տրшստ վում:

Վթ արի մա սին ՃՈ 1-77 օպ եր ատ իվ կա տш վարմ ան կե նտր ոնի պա տա սխա նա տու հե րթ ապ ահ Երվանդ Ալեքսանյանը տե ղե կու թյո ւնը փո խա նցել է ոս տի կш նութ յան Վաղ արաշապատի բաժ ին, որտե ղից ժա ման ել է օպե ր ատիվ բը՝ բшժ նի պետ Ռա ֆայել Պողո սյանի գլ խավ որութ յամ բ: Գ. Շամշյանի տ եղե կո ւթյու ններով՝  ավ տոբո ւսը սպ ш ս արկո ւմ է թի վ 203 Էջմ իածին-Երև ան երթ ո ւ ղին:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a7%d5%bb%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a8-%d5%be%d5%a9/?fbclid=IwAR1rukpnjGNDfTBk13s9sz0urMMNVKAmP9uML6nLJq6nACsOuBn0mF2gj4Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *