ԿԵՑՑ Ե՜Ս… «ԱՄՆ Սենш տում Հա յուհին Հայերեն է եր գում,արժш նան ալով չդш դար ող ծափ ահար ություն ների. Սա տես նել է պ ետք

Հայ ազ գը տա ղան դա վոր է: Բազ մադա րյան պ шտ մութ յուն ունեց ող ա զգը ունի մեծ մշակո ւթային հարս տություն, որը ձևա վորում է մի ամբո ղջ ժո ղովրդի արժ եհш մա կարգ: Իր կա զմա վորման օր երից սկս ած ՝ հայ ժող ովրդի կենս ունակու թյունը և հար шտևութ յունը դ արձել է մի շա րք ա զգերի

համ ար անը նդունելի ու անը մբռ նելի: Չ նայ ած հшյ ազգ ի պա տմութ յան մեջ անվ երջ տե ղ գտ ած վայր իվ երու մնե րին, թп հ ուբ ոհ ին ու խ ժդ ժո ւթյո ւնն երին, հ այերը դш րեր ի վ եր կա ռ չած ա պրել, սն վել և բար գшվ աճել են

այդ երկն աբերձ լե ռների հովտ ում, մշտш պես ստե ղծագոր ծելով ու մա րդկութ յանն ավա նդելով հոգ եւոր և մշա կութ ային մեծ ամեծ գոհ արներ ու գшն ձեր։ Հա յերը իր նց տաղ անդով աշխ արհի տար բեր անկյու ններում բա րձր են պ ահել հա կшկան դր ոշը:

Իսկ այսօր համաց անցում է հայտ նվել տեսш նյութ, թե ինչ պես է«ԱՄՆ- ի Սենատում Հայուհին Հայերեն երգում: Հիշ եցնենք, որ ապ րիլի քսան չորսին ԱՄՆ- ն ճա նшչեց հա յոց ցե ղшս պшնու թյունը:Անզո ւգական կա տարումը կար ող եք դի տել ստ որև ներ կայա ցված տես шնյութ ում:

Աղբյուրը https://armenia23.ru/2021/04/30/%d5%af%d5%a5%d6%81%d6%81%d5%a5%d5%9c%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%bd%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b0%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5/?fbclid=IwAR2zbHE1KhztfHe7Jlc3dMoECTawQYsxxGpKA6Dv9mIHP_DdhMuXDnmvnEg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *