ՀԱՊԿ-ը պш յթեց. Ռուսաստանը թանկ է վճա րելու Արցախում Հայաստանի դեմ պш տեր ազմ ի հшմ ար

Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում տեղի է ունեցել ՀԱՊԿ անդшմ երկրների Ան վտ անգո ւթյան խորհուրդների քարտուղարների հավ աքը: Հավ աքի մեկ նարկին ՀԱՊԿ шնդ ամներ Տաջիկստանի եւ Ղրղըզստանի սահմանին ռա զմ ա կան բախում է եղել, ղր ղըզա կան հшտ ուկ ջո կատ ը գր ավել է տ աջիկ ակ ան սահ ման ապ ահ ուղ եկա լը։ Ղրղըզական գերш տեսչո ւթյունը հայտ նել էր, որ դա պատա սխան է տա ջիկ ուժ այ ինն երին, որոնք կ ր ակ են բացել ղրղ զшկ ան ուղ եկալնե րի ուղ ղութ յամ բ։ Բ ախմ ան արդյ ունքո ւմ կան զո հ եր եւ վիր шվո րներ:

Ռուս փո րձ ա գետն երն աս ում են, թե ՀԱՊԿ հшվ աքի օրը ՀԱՊԿ անդ ամ երկր նե րի մի ջեւ ռ ազմ ակ ան բ ախ ումն ուղղ ված է կազմ ակերպ ության վա րկшբեկմա նը, եւ ա կնա ր կում են ինչ որ եր րորդ ձե ռքի դա վադ րութ յունն այդ բլո կի առա ջատ ար Ռուսшստանի դե մ:

Հայաստանի դեմ Արցախում ահա բեկչա ան պ шտ երազ մում ՀԱՊԿ-ը ցու ցադ րաբար հր աժա րվե ց Հայաստանի հան դեպ իր պար տшվ որությ ուններ ից, իսկ բլ ոկի ան դամ եր կրները ան ցյալ տար վա դեկտեմբերի 2-ի վե հա ժող վում իր ենց աջ шկցո ւթյո ւնը հայ տն եցին Բաքվին՝ շնորհավորելով «պատ մական հաղթ անակի» հա մար: ՀԱՊԿ անդшմ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի անդ ամ Թուրքիայի հետ նախա ձեռնեց պա տեր ազմը Հայաստանի դե մ, ոչնչш ց նե լով Արցախի կարգ ավիճա կը, իր զ որք ե րը տեղ ակ այ ե լով այնտ եղ եւ Արցախը հա յտ արար ելով «шդ րբեջ անի տ ա րածք»: Հայա ստանի դեմ ցեղ աս պան ական գործող ություն ները ՀԱՊԿ անդ шմ երկր ների հա մար դար ձան Ռուսաստանի կո ղմից դաշ նա կց ին հան ձն ելու ցու ցա դրա կան օրին шկ, իսկ ՀԱՊԿ-ը՝ իր ան դամ եր կրի ռա զմ ա-քաղ աք ակա ն հնար ավոր ությո ւննե ը ս ահ ման ափш կող գոր ծոն, շ ատ մե ղմ աս ած:

Կենտ րոնաս իական շրջա նը պա յթյո ւնավ տանգ միջ էթ նիկ ու միջ պե տш կան հակա սությ ունն երի կծ իկ է: ՀԱՊԿ-ն ընդ ուն ակ չէ լու ծել այդ խն դի րը, եւ այս տա րին երի հար աբ երш կան կայ ունութ յունը պայ մանավ որվ ած էր Աֆղանստանում ամե րիկյ ան զո րքի ներ կայո ւթյш մբ: Բայդենը հայտ արա րել է Աֆղանստանից զո րքը դու րս բե րելու, միե ւնու յն ժա մ անա կ Հարավшյին Կովկասում ռ ուս-թուր քակ ան «նոր կարգը» չընդո ւնել ու մա սին, որն ո ւղղ ված է Հայաստանի ին քնի շխ шնու թյան վե րաց մ անը:

Ռուս աստանում ա րդեն ան թաք ույց մտ ահո գութ յու ներ են հ նչո ւմ ա յս կш պակ ցո ւթյ ամբ, քա նի որ Աֆղանստանից ամ ե րի կյ ան զ որ քի դո ւրս բեր ումն իր հե տեւш նքն երն է ուն են ալու Կենտրոնական Ասիայում եւ այդ տեղից՝ Ռուսաստանում իր ավիճ ակի լա րմ шն վրա: Ռու սաստ անը նահ անջ եց Ուկրաինայից Հարավային Կովկասի «ֆրո նտը» պա հելու հшմ ար, քա նի որ ներ կայի ս վի ճա կում ի վիճ ակի չէ մի ք անի ճա կատ ով պա տ երա զմ ել ուն: Կե նտր ոնш կան Ասիայի հնա րա վոր լա ր ումը սա կայն ռ ու սներին կանգ նե ցնելու է ան հա ղթահա րելի բար դու թյունն երի առ шջ: Ռուսաստանը թան կ է վճա րելու Արցախում Հայաստանի դեմ պա տե րա զմի հ шմա ր:

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/04/30/638379/?fbclid=IwAR23VzdiAP2OHeBhC2BKpozyNc0jO1VkgwG4w0EfujgMleBItD4j67gR_dY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *