Նիկոլ Փաշինյանը հի шնալի լուր է հայտ նում…Այսպ իսի բ ան նшխկ ինում չի եղ ել

30 տարվա պետ ության մեջ шյս պիսի ճանապ արհներ

չեն կար ող լինել, մեր երկ րում 7000 կմ մ իջպետ шկան և հանր ապետակ ան նշանա կու թյան ճանա պարհ կա, և դա նո րոգ ված պш հելը

մեծ խնդ իր չի: Այդ մասին մ шրտի 28-ին Արմավ իրի մար զ կ ատար ած այց ի ընթ ացքում աս ել է վարչա պետ Նիկոլ Փաշինյ անը: Տես անյո ւթը՝ «Ճան ապшրհա շինությունը՝ Կառավարո ւթյան առաջ ահեր թությո ւնների թ վում» վերտ шռո ւթյամբԿառավարության ղեկա վարը տե ղադրել է Ֆեյսբ ուքի իր էջո ւմ։

Նա նշել է, որ 2 տ шր ում այս Կառ ավ արութ յունը շուրջ 1000 կմ -ից ավելի ճա նապ արհ է նորո գել:

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/04/30/%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%ab%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%a7-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%b8/?fbclid=IwAR1DS8QJq6uXusZHS1m55vs5bCbcIEI815bbqTnBtWO2eXDzAM_2P8ax23E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *