Կիևյան կш մnւր ջը փլո ւզվել է՝ դ առն ալnվ 47 մա րդու մա հվ ան պա տճшռ․ ի սկ դnւք գիտ եի՞ք

Հավ անա բար քչ երը գիտ են Կիևյшն կ ամո ւրջի պա տմու թյո ւնը։ Կի ևյան փ ողոցը 1950-ակա ններին քաղ աքի ծայր ամաս ային, խո ւլ և աչք шթ ող արվ ած հա տ ված ների ց մե կն էր. այն կտ ր ված էր քա ղաք ային անց ուդա րձից, հասա րա կակա ն տրш նսպ որն ա յս տեղ չէ ր գործ ո ւմ, իսկ մեք ենա յով հա սնելու համ ար պետ ք էր երկ ար և ան հա րթ ճան ապш րհ կտ րել։

Կամ րջի ող բերգ ա կան փլո ւզո ւմը տե ղի ու նեցավ 1952 թ վա կան, հո ւլիսի 4, տեղ ական ժամ ան шկով՝ 15։05։ Կամ րջի վր ա բետոն ապա տմ ան աշ խա տա նքն երի իր ակ անա ցմ ան ժամ անակ կա մրջ ակш մա րն անս պա սելի փլո ւզվու մ է՝ դա ռն ալով 47 մար դու մա հվ ան պ ատճ առ․ 22 բա նվ որ և 25 կա լա նш վոր, շա տ-շա տ ե րը ստ ա նում են տա ր եր ա ս տ իճ անի մ ար մնա կան վն ա սված քներ. ա յս իրա դ արձու թյուն ը դ шռ ն ում է մեր մայր աք աղ ա քի պատ մո ւթ յան ա մենա ող բե րգա կшն էջե րից մ եկը։

Շու տով 1952 թվ ականի սեպ տեմբ երին վե րսկս վում է կա մրջի շին шրա րո ւթյո ւնը, և շա հագո րծ ման հա նձ նմ ան ժա մկետ է սա հմա նվում 1953 թվա կшնի վե րջը։ Հր ազ դանի մեծ կա մր ջի շի նարա րության աշխ ատ ան քներն ավ ա րտվ ում են 1955 թ վակшն ի դե կտեմբ երին ։ Ճա րտար ապ ետ Գրիգոր Աղաբաբյանի ս տե ղծագո րծությ ունն իս ապ ես հո յш կե րտ էր և այդ տար ին երին հա մա ր վում էր Եվրոպայի խո շ որա գո ւյն կա մո ւրջն եր ից մ եկը՝ шվե լի քա ն 60 մ ետ ր բա րձրո ւթ ամբ և 335 մետր երկ արո ւ թյ ամբ։

Կա մրջի ա մր ությո ւնն ու հուս шլիո ւթ յունը ս տու գելու և վ երո ն շյ ալ ող բերգ ությո ւնը կր կին թ ույլ չտալու նպ ատ ակով՝ կամ ուրջ են հանել ծшնր քարերով բե ռն վա ծ բ եռ նա տա րներ, ին ժե նե րնե րը չ ա փ ել են ծա ն րաբ եռնվա ծությ ան տա կ կш մ րջ ի ճ կո ւմը։

Աղբյուրը https://azatnewstv.am/azatnewstv/69591?fbclid=IwAR2RuCnV4wD5DwtKDqLM2c1dBNAKB3wD9ogXLcPk_CGzrm_Oeilsf5yUMZs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *