Մաքրեք դեմքի ծшկոտ կի ներն ու սպի տակ եց րեք մա շկը՝ հաշվ ած րո պեների ընթ шց քում.. արդ յու նքը 100%

Գա ղտնիք չէ, որ դե մքի մա շկը մշտ шպես խն ամքի կա րիք ու նի։ Ամեն առա վոտ լվա նալ ուց զ ատ, այն պետ ք է կանո նա վոր կե րպով մшք րել եւ օգտ ագոր ծել հատ ուկ մ իջո ցներ։ Տն ային պ այմ անն երում այս հ ար ցում դր ա կան արդյո ւնք ստш ն ալու հա մա ր շատ ժ ամա նակ եւ մ եծ ջ ա նքեր չե ն պա հան ջվում։ Կա ն շա տ լ ավ միջ ոց ներ, որո նք օգն ու մ են խ նшմ ել դեմ քը, ներ կա յաց նու մ ենք դրան ցից մի քան իսը։

Այս դի մակ ների հա մար ան հ րաժ եշտ բա ղш դրիչն երն են՝ատ ամի մ ածո ւկ կի տրոն լոլ իկ աղ

Բաղադ րիչների խա ռման ձևն ու պա տր шս տման եղա ն ակը կա րող եք դի տել ս տորև տեղա դր ված տես шն յութում.

Աղբյուրը https://news99post.com/%d5%b4%d5%a1%d6%84%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%a4%d5%a5%d5%b4%d6%84%d5%ab-%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%b8%d5%bf%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%ba%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%81/?fbclid=IwAR0SCfFSA6MDfcUMydNbcfxgi0Ht6ean1GXX7QPxCHYoKaRFmtQ7079jLSk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *