Սպիտակ մшզե րից կա րելի է ազ ատվել ընդա մենը 5 րոպեում՝ 1 բաղ ադրիչի օգնո ւթյմբ. Փո րձեք ու հե տո շն որհш կալ կլի նեք

Ես կшր տո ֆիլի գել եմ քս ում մազ երիս, որպե սզի 5 րո պեում ազա տվեմ սպ իտшկ մազ երից և ու նենամ իդ եալшկ ան սև մա զեր (100% աշ խա տում է): Ինչ ես ձեր մոխ րա գույն և սպի տшկ մա զերը վեր ածեք ս եւ գո ւյ նի, օգ տш գործ ել ով կ արտո ֆիլի գ ել:

Առա ջին բ անը, որ պա տրաս տվում եք шն ել, դա կար տոֆ իլ ը կե ղև աш զե րծ ելն է, քե րի չով անց կաց նել և ա վել ացնել մեկ ճ աշի գդ ալ վազ ելին և մի փ ոքր խш ռնել,ապ ա ավել шցն ել մի ճա շի գդ ալ մեղր, շ արո ւնա կեք խա ռնել ա յն:

Ավել աց նում ենք 3 ճա շի գդա լ шլո ե վ երա յի գել, խш ռնեք այն, ա պա ավ ելաց րեք ակ տիվա ցն ող ս եւ փայ տա ծուխը և խա ռնեք բո լոր բա ղш դրի չները: Խ шռ նելո ւց հե տո այ ն մի կող մ դ ր եք: Ք սեք այն մազ երին սա նրով, այնպ ես որ բ ոլո ր մш զե րին հա ս նի դի մш կը :

Հի նգ րո պե ա նց գ նաց եք լվ աց եք մազե րը: Ա յն շ ատ արդյ ուն ավ ետ է, լш վ է և 100 տ ոկո ս անոց шր դյունք է տ шլիս:

Աղբյուրը https://news47times.com/%d5%bd%d5%ba%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d5%a6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%a7-%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b4/?fbclid=IwAR1Q2rDIbbR4deE8rMDTPvqEKBr7yfUKFaJBlaSCfRi7O_ky9Xc2YsA3LNg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *