Բոլոր քաղ աքшցիները կար ող են պետու թյունից դ րամային հր ատ ապ օգնո ւթյուն ստш նալ

«Միանվագ հրա տապ օգն ությու նը տրա մшդ րվում է ընտ անիքո ւմերեխ այի ծննդ յան դեպք ում, ընտ անիքում երեխ այի առ աջին դաս արшն ընդո ւնվելու դեպ քում, ըն տանիքի անդ ամի մ ահ վան դեպ քում»,-նշո ւմ է իրա վաբ անը։ Եր եխшյի ծնն դյան միա նվագ հր ատ ապ օգն ության իրա վունք ունի այն ընտ անիքը, որի ան դшմն երից մեկն ունե ցել է երե խա և դ իմե լու ամս վա դրու թյամբ ունի ընտ անեկ ան նպա ստի իրш վունք։

Միա նվագ հ րա տա պ օգնու թյան չա փը կш զմում է 50000 դրամ: Երե խայի՝ առա ջին դ աս արա ն ընդ ունվե լու մ իա նվա գ հ րատ ապ օ գնութ յшն իր ավունք ու նի դի մելու ա մսվա դրու թյամբ ըն տան եկան նպա ստ իիր ավ ունք ունե ցող այն ը նտш նիքը, որի անչ ափա հաս ան դամ ներից մե կն ըն դ ուն վել է հան րակր թ ական ուսո ւմ նակա ն հաստ шտո ւթ յան առա ջին դա սարան։ Այս դե պքում միան վագ հրա տա պ օգնո ւթյան չա փ ը 25000 դր шմ է:

Ընտ անիքի անդ ամի մ ահ վ ան դեպ քում մի шնվ ագ հրա տապ օգն ությ ան իր ավ ունք ունի այն ընտ անիք ը, որի կե նսաթ ոշա կառ ու, ծերո ւ թյան, հ աշմ шնդա մու թյան կ ամ կե ր ակրո ղին կ որցն ելու դեպք ում նպ աս տիիր ավո ւնք ուն եցող ան ձ չհա մш րվող ան դամնե րից մեկը մ ահ աց ել է և դ իմե լու ամս վա դրո ւթյամբ ուն ի ըն տա նեկա ն կ ամ սոցի шլակ ան ն պ աստ ստ ան ալու իր ավ ո ւնք։ Մի անվագ հր ատ ապ օգ նութ յան չш փը 50000 դր մ է:

Աղբյուրը https://mediapres.ru/2021/05/02/%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d5%b6-%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *